Home » Archive by category "Featured"

Persuitgevers begunstigden onder artikel 17 (value gap) van de Richtlijn Auteursrechten

10 juni 2021

7 juni 2021 was de deadline voor de lidstaten om de Richtlijn Auteursrechten om te zetten in nationale wetgeving. Slechts vier lidstaten zijn er in geslaagd de richtlijn tijdig om te zetten.

Dat de Europese Commissie slechts luttele dagen voor deze deadline haar richtsnoeren over artikel 17 bekendgemaakt heeft, helpt natuurlijk niet. Deze richtsnoeren moeten de lidstaten namelijk helpen bij de interpretatie van een belangrijke bepaling op grond waarvan de culturele en creatieve sector vergoedingen kan claimen aan platformen voor het delen van hun content.

Deze richtsnoeren sluiten niet uit dat persuitgevers kunnen genieten van de licentiemogelijkheden die artikel 17 biedt. De Europese Commissie herinnert er in de richtsnoeren ook aan dat artikel 17 tot doel heeft de ontwikkeling van de licentiemarkt te bevorderen.

Lidstaten kunnen  dus van hun discretionaire bevoegdheid gebruikmaken om persuitgevers op te nemen als begunstigden onder artikel 17. Frankrijk, Duitsland en Denemarken hebben dit terecht gedaan.

De tekst van artikel 17 van de Richtlijn laat het immers toe persuitgevers op te nemen onder de rechthebbenden. In artikel 17, 1, § 1, wordt immers verwezen naar het verlenen van toegang aan het publiek tot “auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde materialen die die door de gebruikers ervan zijn geüpload”. Deze andere materialen verwijst naar materie die beschermd wordt door andere rechten dan het auteursrecht, zoals naburige rechten.

Evenzo voorziet artikel 17, lid 1, tweede alinea, in de verplichting toestemming te verkrijgen “van de in artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn bedoelde rechthebbenden”. Via artikel 15 van de Richtlijn zijn persuitgevers de facto houders geworden van een recht om hun content ter beschikking te stellen van het publiek als houders van een naburig recht. Zij zijn dus houders van een recht zoals bedoeld in artikel 3 van de Richtlijn.

Bovendien volgt dit uit de interne logica van de Richtlijn, die een naburig recht toekent aan persuitgevers, zodat het niet meer dan logisch is dat deze rechthebbenden dezelfde rechten genieten als andere houders van een naburig recht en dus onder artikel 17 vallen.

Vlaamse Nieuwsmedia roept België dan ook op om, in navolging van Frankrijk, Duitsland en Denemarken, gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid die haar krachtens de richtlijn toekomt om persuitgevers op te nemen als begunstigden onder artikel 17.

GUIDELINES EUROPESE COMMISSIE MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE GEDRAGSCODE INZAKE DESINFORMATIE

De Gedragscode inzake desinformatie maakt momenteel het onderwerp van herziening uit. De Europese Commissie wil de code versterken waar nodig en hebben enkele aanbevelingen gedaan waar ze de code graag gewijzigd zien.

De Europese Commissie hoopt dat de gedragscode een effectiever hulpmiddel zal worden en heeft volgende aanpassingen voorgesteld:

 • Spelers moeten aangemoedigd worden zich bij de code aan te sluiten en er zouden gepersonaliseerde verbintenissen opgesteld moeten worden op basis van de grootte van de spelers en de aard van de diensten.
 • Platformen en andere spelers moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat desinformatie gedemoniseerd wordt. Dit kan o.a. door informatie te delen waarbij een advertentie geweigerd werd zodat de transparantie en verantwoordelijkheid verbeterd wordt.
 • De code moet het manipulatief gedrag dekken dat gebruikt wordt om desinformatie te verspreiden (bv. fake accounts, georganiseerde manipulatieve campagnes).
 • Gebruikers zouden gemakkelijker desinformatie moeten kunnen aangeven. De personen wiens account of content werd aangegeven, zouden de mogelijkheid moeten krijgen hiertegen in beroep te gaan.
 • Er is nood aan een betere samenwerking met factcheckers en een regelgevend kader rond de toegang tot data voor onderzoekers.
 • Er moet eveneens een monitoringkader komen op basis van de KPI’s die de resultaten en impact van de platformen kunnen meten. De platformen moeten deze gegevens regelmatig delen met de Europese Commissie.
 • Er moet een Transparantie Centrum opgericht worden waarbij iedereen die de code ondertekend heeft, moet meedelen welke acties hij heeft ondernomen om aan de code te voldoen, hoe deze uitgevoerd worden en hun data meedelen die nuttig zijn voor de KPI’s. Daarnaast zou ook een permanente task force opgericht moeten worden die helpt de code te herzien.

News Media Europe, de Europese federatie van nieuwsuitgevers, sluit zich aan bij bovenstaande aanbevelingen, maar vraagt bijkomend expliciet de persvrijheid te waarborgen en op te nemen in de herziening van de gedragscode dat:

 • De ondertekenaars mogen geen perstitels discrimineren, bv. via aanbevelingssystemen, waarschuwings- of labellingtools.
 • De ondertekenaars mogen geen fact-check uitvoeren op redactionele media, die reeds beschikken over interne redactieteams en handelen volgens de journalistieke beroepsethiek.
 • Het systeem waarbij gebruikers content aangeven, mag niet als basis dienen om content te verwijderen. Dit kan enkel door rechtbanken of nationale regulatoren.

Uitgeversrecht krijgt stilaan vorm in België

De ministerraad heeft  op 4 juni 2021 het voorontwerp van wet inzake de auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goedgekeurd op voorstel van minister van Economie Dermagne en minister van Justitie Van Quickenborne. Deze wet zet de Europese Richtlijn Auteursrechten 2019/790 om in Belgisch recht. Deze omzetting werd aangevuld met een set nieuwe regeling die ertoe strekken de auteursrechten en naburige rechten beter te doen naleven.

De Richtlijn voert een nieuw exclusief recht in voor persuitgevers met betrekking tot hun online publicaties, d.w.z. dat eenieder toestemming van de uitgever nodig heeft bij gebruik van een perspublicatie tenzij een van de door de richtlijn ingevoerde uitzonderingen van toepassing is. Dit nieuwe recht van de persuitgevers zal nog verder worden bestudeerd en opnieuw door de ministerraad worden geanalyseerd met het oog op een betere bescherming van de uitgever. Er werden hieromtrent vragen gesteld aan de Europese Commissie en een juridisch adviesbureau om na te gaan welke manoeuvreerruimte hiervoor beschikbaar is.

Met betrekking tot de strijd tegen massale online inbreuken voorziet het wetsontwerp in een nieuwe kortgeding procedure om deze inbreuken sneller en efficiënter aan te pakken en in de oprichting van een nieuwe dienst binnen de FOD Economie die de bevoegdheid heeft om de voorlopige maatregelen zoals bevolen door de rechter verder te preciseren en ze aan te passen om de doeltreffendheid te garanderen.

Het wetsontwerp wordt momenteel ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nieuw uitgeversrecht goedgekeurd in Duitsland

7 juni 2021

Het Duitse Parlement heeft de omzetting van de Richtlijn Auteursrechten goedgekeurd. De bestaande wet inzake auteursrechten en naburige rechten wordt  aangepast aan de richtlijn. In tegenstelling tot andere landen, gebruikt Duitsland een combinatie van copyright wetgeving en mededingingsrecht wat ervoor moet zorgen dat platformen geen oneerlijke voorwaarden voor het uploaden van content opstellen.

De wetgeving stelt onder meer in het kader van de omzetting van artikel  17  (value gap) nieuwe  uitzonderingen vast tot het beschermen van perspublicaties:

 • Het gebruik van een film- of audiofragment wordt vastgelegd op 15 seconden;
 • Er mogen max. 160 tekens gebruik worden van een artikel;
 • Er mogen afbeeldingen gebruikt worden van max. 125 kB.

Daarnaast is de reproductie, distributie en openbare reproductie van een werk toegelaten indien het citaten, karikaturen, parodieën en pastiches betreft.

De Richtlijn Auteursrechten stelt ook dat er een passende vergoeding moet betaald worden aan de rechthebbenden.  De Duitse wet stelt dat geen afstand kan worden gedaan van de vordering tot vergoeding en dat dit enkel kan worden overgedragen aan een beheersvennootschap. Wanneer de auteur zijn rechten heeft overgedragen aan een uitgever, dient de uitgever op passende wijze worden betrokken bij de wettelijke vergoedingsclaims. Deze kunnen enkel worden ingediend via gemeenschappelijke beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers.

De wet stelt dat zowel de auteur als de eigenaar van de rechten op ander materiaal, een passend deel moet krijgen, dat minstens een derde van de inkomsten van de persuitgever moet bedragen. Hiervan kan alleen afgeweken worden op basis van een gemeenschappelijke beloningsregel of een collectieve overeenkomst. Er werd beslist geen forfaitair bedrag vast te leggen aangezien de vergoeding anders te gering kan worden omvat binnen de wettelijke beschermingsperiode van het contract, maar eveneens omdat de verwachte inkomsten niet correct kunnen worden verzekerd.

Er werd ook een arbitragemechanisme in de wet voorzien. Indien binnen de drie maanden geen akkoord wordt bereikt, kan de Minister van Justitie een onderhandelingspartner aanwijzen om te onderhandelen over een gemeenschappelijke vergoedingsregel. Daarnaast blijft ook de arbitragecommissie bestaan, namelijk wanneer er een oneerlijke compensatie wordt gegeven, kan men dit betwisten voor de commissie die dan een voorstel van eerlijke vergoeding kunnen doen.

De inwerkingtreding van de wet is gedeeltelijk voorzien op 7 juni 2021;  al is er voor bepaalde wijzigingen een langere termijn voorzien tot 1 augustus 2021.

 

 

 

Nieuws in de Klas: Sint-Lodewijk uit Beveren wint Nieuwsquiz!

26 mei 2021

Het zesde leerjaar van de gemeentelijke vrije basisschool Sint-Lodewijk in Beveren mag zich een jaar lang de “Meest nieuwswijze klas van Vlaanderen” noemen! De leerlingen wonnen de Nieuwsquiz van Nieuws in de Klas. Vlaams minister van Jeugd en Media, Benjamin Dalle, mocht hen de prijs komen overhandigen.

250 klassen namen deel aan de Nieuwsquiz die liep van januari tot mei. Klassen moesten telkens 10 actuavragen juist beantwoorden om door te kunnen gaan naar de finale. 12 klassen kwamen daar als beste uit. Afgelopen vrijdag werd dan de finale van de Nieuwsquiz gespeeld. De leerlingen kregen vragen als “Hoe heet de terreurorganisatie in Palestina”, “Van welk land dat deelnam aan het Eurovisiesongfestival testte een bandlid positief op corona” tot “Hoeveel geld verdienen youtubers per duizend kliks?”.

De winnende klas, het zesde leerjaar van GVBS Sint Lodewijk uit Beveren, behaalde een perfecte score van 20 op 20. Zij kregen daarom een bezoekje van minister Dalle, die een mooi cadeaupakket mee had met mediawijze boeken, een boekenbon voor de schoolbibliotheek en leuke gadgets voor de leerlingen. Zij mogen zichzelf nu een jaar lang de meest nieuwswijze klas van Vlaanderen noemen.

 

“Voor de finale hebben de klassen 2 weken lang heel enthousiast het nieuws gevolgd”, zegt Veerle Marckx van Nieuws in de Klas. “De winnende klas keek elke dag naar Karrewiet, nieuwsuitzendingen én ze lazen de krant. Het is bovendien bewonderenswaardig hoeveel de leerlingen over mediawijsheid wisten, want die vragen konden ze niet voorbereiden. Echt een verdiende winnaar dus!”

Vlaams minister van Jeugd en Media, Benjamin Dalle: “Kinderen zijn al op jonge leeftijd actief op smartphones en sociale media. Belangrijk dus om hen van meet af aan mee te trekken in het verhaal van mediawijsheid. Met de Nieuwsquiz leren ze op een creatieve en speelse manier met mediawijsheid en actualiteit om te gaan. Duidelijk is alvast dat kinderen heel erg op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt in de wereld. Dàt noem ik nu eens topnieuws!”

De tweede plaats ging naar het 6e leerjaar van De Vlieger uit Heffen. Het zesde leerjaar van basisschool De Zandkorrel in Hechtel-Eksel behaalde de derde plaats. Meer over Nieuws in de Klas op https://www.nieuwsindeklas.be/

Standpunt van de persuitgevers inzake de herziening van artikel 25 en 150 van de Grondwet

3 mei 2021

Naar aanleiding van het voorstel tot herziening van artikel 25 van de Grondwet, werd Vlaamse Nieuwsmedia op 28 april 2021 uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer.

Het grondwetsvoorstel opteert voor een uitbreiding van de persvrijheid naar ‘alle informatiemedia’ – momenteel omvat dit enkel de drukpers – en garandeert het verbod op censuur: “Dezelfde waarborgen gelden voor alle informatiemedia. Ook zij zijn vrij: de censuur kan nooit voor hen worden ingevoerd”.

In eerste instantie juichen de persuitgevers de uitbreiding naar ‘alle informatiemedia’ toe. Waar vroeger drukpers een van de enige vormen van communicatie was en bijgevolg als enige werd beschermd door de grondwet, is dit de laatste decennia grondig gewijzigd. Niet alleen zijn radio en televisie meer aanwezig, ook de komst van sociale media zorgt ervoor dat het onderscheid tussen gedrukte teksten en elke andere mediavorm moeilijk te maken of te rechtvaardigen is. De rechtspraak brengt hierover eveneens geen eensluidend antwoord waardoor een technologieneutrale hervorming zich opdringt.

De persuitgevers vragen echter wel om voorzichtigheid. Het begrip ‘informatiemedia’ moet duidelijk worden afgebakend en gedefinieerd. Het toepassingsgebied geeft momenteel nog niet aan wat er onder het begrip gedekt zou zijn. Dat kranten en hun nieuwssites, magazines, radio en televisie onder ‘informatiemedia’ zullen vallen, is vanzelfsprekend, maar wat met onder andere vloggers en sociale mediaplatformen? De uitgevers pleiten voor een ruime definitie waardoor alle meningsuitingen aan een publiek gedekt worden en zodoende de vrijheid van meningsuiting steeds gegarandeerd wordt.

De preconstituante bepaalt dat een derde lid aan artikel 25 van de grondwet kan worden toegevoegd. Dit zal echter tot een ongelijk onderscheid tussen de pers en andere media leiden. De persuitgevers stellen voor geen extra lid toe te voegen, maar met respect voor de geest van de verklaring tot herziening van artikel 25 die de waarborgen van dit artikel wenst uit te breiden naar andere media, zich te beperken tot lid 1 van artikel 25 als volgt te wijzigen: “De drukpers is vrij, onder welke vorm ook en ongeacht de technische of technologische verspreidingswijze; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.”

Dit zou een juridisch zuiverdere oplossing zijn dan in de eerste paragraaf het woord “drukpers” te behouden om vervolgens in een derde lid in de uitbreiding te voorzien.

De getrapte aansprakelijkheid uit lid 2 is een noodzakelijke waarborg die moet behouden worden om eventuele druk voor de publicatie te vermijden. In dit lid is een actualisering wel aan de orde: de term ‘schrijver’ is enigszins achterhaald en zou beter vervangen worden door ‘auteur’.

Artikel 150

Naast artikel 25, wordt ook artikel 150 van de grondwet in het licht van een mogelijke herziening bekeken: “De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en mediamisdrijven, behoudens strafbare uitingen ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat, of seksisme, of die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie jegens personen of groepen”.

De wijziging van de term ‘drukpersmisdrijf’ naar ‘mediamisdrijf’ lijkt vanzelfsprekend in het licht van de voorgestelde wijzing van artikel 25, maar ook hier is nood aan een duidelijke definiëring en afbakening van de term. De persuitgevers stellen voor de term ‘media’ te wijzigen in de term ‘pers’.

Inzake de uitbreiding van de strafbare uitingen voor een correctionele rechtbank is de nodige voorzichtigheid cruciaal. Indien de correctionele rechtbank bevoegd wordt voor strafbare uitingen die bewust aanzetten tot haat, geweld of discriminatie jegens personen of groepen, moeten deze uitzonderingen restrictief geïnterpreteerd worden.

Voor alle andere mediamisdrijven die niet onder een correctionele rechtbank zouden vallen, pleiten de persuitgevers er voor deze te depenaliseren en dus uitsluitend te laten berechten via burgerrechtelijke procedures. Dit is in lijn met de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het standpunt van de Raad van Europa hieromtrent.

 

 

 

 

 

 

Difference Day 2021 – schrijf je nog snel in

30 april 2021

Op 3 mei, de World Press Frreedom Day, vindt naar jaarlijkse traditie Difference Day plaats.

Difference Day wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, Bozar en Evens Foundation en honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen van vrijheid van meningsuiting, zonder deze evenwel te verabsoluteren.

De zesde editie van Difference Day staat in het teken van Women Breaking The News.

Het evenement zal dit jaar online doorgaan en te volgen zijn via een livestream.

Het programma ziet er als volgt uit:

Sunday 2 May

Location: Aula Q A “Roger Van Geen”

Hosts: Annelies Beck (Journalist @VRT) & Annick Capelle (Journalist @RTBF)
14:30 Welcome by vice-rector internationalisation of VUB; Romain Meeusen & Rector of the ULB; Annemie Schaus
 • Facts & Figures animation by Live Magazine: Julie Brunet
 • Live Magazine: Olga Kravets & Delphine Minoui
15:05 Short Trailer ‘Draw for change
15:10 Women Journalists behind the News
 • Rachita Taneja, founder of Sanitary Panels
 • Alia Ibrahim, Co-Founder Daraj.com
 • Hanna Lubrakova, freelance journalist and researcher from Belarus
 • Interviewer: Margo Smit (Ombudsperson Dutch Public Broadcasters)
16:15 Women Journalist on the Front Line
 • Waad Al-Kateab, producer of the film: For Sama laureate of the Foundation P&V Citizenship Award
 • Julie Majerczak, Head of Brussels office @RSF
 • Tatev Hovhannisyan, Eurasia Assistant Editor at openDemocracy
 • Interviewer: Loubna Khalkhali (Journalist @ VRT)
17:25 Closing & Q&A

Monday 3 May 

Locations BOZAR: Salle Henri Le Boeuf

Host: Annelies Beck (Journalist @VRT) & Karl van den Broeck (Coordinator @BOZAR AGORA)
19:00 Welcome by vice-rector internationalisation of VUB; Romain Meeusen & Rector of ULB; Annemie Schaus
 • Facts & Figures animation by Live Magazine
19:20 Great Women Bringing Big Stories
 • Great Women Bringing Big Stories
  Award ceremony of
 • Doctor Honoris Causa: Ms S. Alexievich, investigative journalist, essayist and oral historian.
 • Difference Day Honorary Title: Zhang Zhan, Citizen Journalist
 • Interviewer: Jan Balliauw (Journalist @VRT)
20:00 Closing speech

 

Registeren kan hier.
Meer informatie: www.differenceday.com

“CONFIDENCE” maatregelen in de strijd tegen desinformatie

27 april 2021

De Europese Commissie zet de komende maanden extra in om desinformatie te bestrijden en zal richtlijnen publiceren om de gedragscode inzake desinformatie te versterken. Verschillende partijen, waaronder News Media Europe, sporen de Commissie aan tien specifieke maatregelen – de “CONFIDENCE” maatregelen – op te nemen in de richtlijnen:

 1. Er moeten duidelijke verbintenissen / KPI’s ontwikkeld worden die gemonitord en regelmatig geüpdatet worden om de prestaties van platformen beter in kaart te brengen.
 2. Er is nood aan transparantie inzake de beschikbaarheid, bruikbaarheid, neutraliteit en verifieerbaarheid van gegevens die nodig zijn voor onderzoekers, journalisten, regelgevers en factcheckers. Zo zou er een mechanisme in het leven moeten geroepen worden om te garanderen dat bedrijven die (gedeeltelijk) toegang geweigerd worden door een platform, hun nationale regulator kunnen inlichten.
 3. Er mogen geen maatregelen genomen worden die de redactionele controle en integriteit verstoren. Inhoud van redactionele media mag niet als desinformatie beschouwd worden en mag niet zomaar gewijzigd of verwijderd worden.
 4. Er moet jaarlijks een evaluatie volgen om in te grijpen wanneer er zich mogelijke problemen voordoen.
 5. Er is nood aan onafhankelijke expertise, audits en monitoring.
 6. Van zodra een probleem wordt vastgesteld, moet de oplossing gefinancierd worden. Er moet duidelijk zicht zijn op de geldstormen, de transparantie over bedragen en consistente informatie over verwijderde advertenties.
 7. Er moet ingezet worden op personeel en op investeringen om data te vergaren over de engagementen aangegaan inzake VTE en infrastructuur. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn per lidstaat.
 8. Er moet perfecte informatie inzake advertentieplaatsing beschikbaar zijn.
 9. Er moet een cross-platform en alleenstaande KPI’s ontwikkeld worden om de omvang van de problemen en de nodige maatregelen ertegen te meten.
 10. De bevoegde instanties moeten betrokken zijn bij het toezicht en handhaving van de gedragscode.

 

 

De uitwerking van het Relanceplan krijgt stilaan vorm

7 april 2021

Het relanceplan van de Vlaamse Overheid moet de gevolgen die de coronacrisis teweeg heeft gebracht, proberen te beperken. Een van de pijlers in het relanceplan “Vlaams Veerkracht” is de digitale transformatie. De Vlaamse Regering heeft hiervoor reeds het startschot gegeven met de oprichting van het Vlaamse datanutsbedrijf en kondigde nu nieuwe initiatieven aan.

De Vlaamse Regering kende op 2 april 2021 extra middelen toe aan het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid om de digitale vaardigheden van alle Vlamingen te versterken en komaf te maken met ‘digibetisme’. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt één miljoen euro voor de ontwikkeling van twee projecten, enerzijds een flankerend traject bij Nieuws in de Klas en anderzijds een digitaal inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’.

Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas heeft tot doel jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Dit zal gebeuren aan de hand van drie initiatieven per secundaire graad. Elk initiatief krijgt een pilootproject in het voorjaar van 2022 en zal – na evaluatie – worden uitgerold in schooljaren 2022-23 en 2023-24.

 • In de eerste graad wordt een Vlaamse Nieuwsmakers wedstrijd opgezet waarbij leerlingen online nieuws produceren.
 • In de tweede graad wordt ingezet op de vaardigheden van leerlingen om de betrouwbaarheid van nieuws en informatie te beoordelen met een initiatief rond fact-checking.
 • In de derde graad wordt een Vlaamse debatmarathon opgericht. Leerkrachten krijgen tools om te leren debatteren in de klas en om zelf een wedstrijd op school te organiseren. Er zal worden nagegaan of er een finale kan georganiseerd worden in het kader van Difference Day.

‘Iedereen Digitaal’ is  gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren en focust op drie vlakken: (i) het Kenniscentrum zal een kader, richtlijnen en eventueel instrumenten maken voor een digitaal inclusief en mediawijs beleid binnen de sectoren, (ii) de sectoren worden bevraagd naar hun operationele noden, voorbeelden en instrumenten, waardoor Mediawijs deze instrumenten en praktijkvoorbeelden kan opwaarderen en verspreiden binnen de sectoren en (iii) het organiseren van opleidingen voor de werknemers in de sector.

Daarnaast trok de Vlaamse Overheid 35 miljoen uit om zes projectlijnen inzake digitale transformatie uit te werken. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal deze projectlijnen verder voorbereiden:

 • Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem (4 miljoen euro): Er wordt een meetsysteem opgericht waarin de data van verschillende Vlaamse mediaspelers worden verzameld, gedeeld en interactief ingezet wat moet leiden tot uniforme, breed bruikbare en gestandaardiseerde data. Voor de ontwikkeling hiervan zal er verder gewerkt worden met het projectvoorstel van de VRT, uitgewerkt door VLAIO.

Het project wordt in 2021 uitgewerkt, in 2022 ontwikkeld en opgestart in Q1 2023.

 • Media hub (4 miljoen euro): een private cloud platform waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld. Voor de uitwerking zal overleg gepleegd worden met Digitaal Vlaanderen. Het project volgt dezelfde timing als het cross-mediaal meetsysteem.
 • Desinformatie (3 miljoen euro): Er zullen verschillende initiatieven ondersteund worden van de mediaspelers zelf. Het departement zal later dit jaar een projectoproep lanceren met verschillende criteria , waarna vanaf 2022 de ontwikkeling start.
 • Digitale transformatie regionale omroepen (2 miljoen euro): Er wordt specifieke steun geboden aan de regionale omroepen voor noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten. Hierover zal dit jaar nog een plan worden opgesteld en opgestart.
 • Projectgroep digitale transformatie (21,5 miljoen euro): Op vraag van de Vlaamse mediasector zal er steun geboden worden aan projecten vanuit de sector zelf. Er zal gefocust worden op drie clusters: (i) verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, (ii) slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen en (iii) mediaplatformen van de toekomst.

Er zal hiervoor een projectoproep worden uitgewerkt en gelanceerd tegen eind dit jaar.

 • Projectgroep media-innovatie: er wordt een ondersteunend innovatieprogramma opgericht dat zal focussen op het aanleveren van toepasgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor bovenstaande ontwikkelingsprojecten.

 

 

 

Analyse van de vergoeding voor uitgevers voor het digitaal gebruik van hun content op platformen in Spanje

29 maart 2021

De Spaanse onderzoeksgroep Qbo heeft onderzocht of hun huidige vergoedingsmodel voldoende is of dat er nood is aan herziening.

De studie heeft als eerste stap de schade die de perssector de afgelopen jaren heeft geleden, geanalyseerd. In de laatste twee decennia heeft de papieren nieuwssector wereldwijd jaarlijks meer dan 1,8 miljard euro inkomstenverlies geleden. Papieren kranten worden steeds meer en meer ingewisseld voor een digitale versie wat zorgt voor een drastische vermindering van inkomsten, enerzijds door het verlies aan advertentie-inkomsten, anderzijds door de terughoudendheid van lezers om online abonnementen aan te gaan. Daarbovenop innen de grote techgiganten meer dan 70% van alle advertentie-inkomsten. De advertentie-inkomsten van de krantenuitgevers zijn sinds 2002 de advertentie-inkomsten met 50% zijn gedaald. In 2019 bedroegen de inkomsten ‘amper’ 809 miljoen euro. De totale investering in advertenties wordt geschat op 1.799 miljoen euro, waardoor de schade van de digitalisering 990 miljoen euro bedraagt.

De vermindering in advertenties-inkomsten komt uiteraard door de vermindering in vraag. Hier is echter wel een paradox ontstaan: de advertentie-inkomsten zijn dan wel gedaald, het aantal lezers is gestegen met bijna 30% sinds 2002. Meer dan de helft van de bevolking vindt het betalen voor nieuws echter te duur en zoekt een gratis manier om nieuws te consumeren.

Sinds 2002 gaat er jaarlijks gemiddeld 722 miljoen euro verloren aan advertentie-inkomsten en 1.112 miljoen euro aan de vermindering van de krantenverkoop, terwijl er maar voor zo’n 21 miljoen euro aan digitale abonnementen bijkomen.

Daarnaast is het ook veel makkelijker om toegang te krijgen tot online illegale content. Volgens de studie is de waarde van illegale content 447 miljoen euro. Platformen zorgen er –direct of indirect – voor dat personen op deze illegale sites terechtkomen waardoor de verspreiding blijft verdergaan.

Ook knipseldiensten werden onder de loep genomen aangezien ruim 78% van de bedrijven artikelen aangeleverd krijgen, goed voor 46 miljoen euro. Uit navraag is gebleken dat wanneer deze personen geen artikelen zouden ontvangen, 60% alsnog een abonnement zou aangaan.

De studie deed vervolgens enkele voorstellen om de goede verstandhouding tussen platformen en uitgevers te garanderen. Ze benadrukt het belang van een goede samenwerking, omdat enerzijds platformen de weg leiden naar digitale kranten en anderzijds de uitgevers extra lezers verkrijgen door platformen. Zoals hierboven reeds aangehaald, genieten de platformen momenteel van een ongelijk voordeel aan inkomsten, waardoor er nood is aan duidelijke overeenkomsten tussen uitgever en platform.  De samenwerking tussen beide partijen gaat momenteel ofwel over het genereren en verbeteren van de trafiek naar de websites van de uitgever ofwel over de vergoeding voor de toegang tot betaalde content.

In het rapport wordt het volgende geanalyseerd:

 • Evaluatie van samenwerkingen waarbij uitgevers vergoed worden via het verhogen van de trafiek naar de websites
 • Evaluatie van samenwerkingen waarbij uitgevers vergoed worden via het verhogen van verkoop van content
 • Aanbeveling inzake procedures voor het beheren van advertentie-inkomsten
 • Aanbeveling inzake een duurzaam vergoedingsmodel

Uit onderzoek is gebleken dat er 22.349 miljoen bezoekers nodig zijn om de val in inkomsten te compenseren, wat vier keer hoger is dan het huidig aantal bezoekers. Er moeten dan ook oplossingen gezocht worden voor nieuwe vergoedingen, zoals (i) een systeem ontwikkelen dat vier keer zoveel bezoekers trekt; (ii) de gemiddelde inkomsten per bezoek verhogen of; (iii) een directe vergoeding om de schade te beperken. Daarnaast zou het aantal personen dat een abonnement aangaat eveneens moeten opgetrokken worden tot 20.94 miljoen om alle verliezen goed te maken.  In het rapport wordt verduidelijkt dat elke maatregel die trafiek stimuleert, inkomsten per bezoek verhoogt etc. slechts bepaalde specifieke titels zal vergoeden. Volgens het rapport is het dan ook nodig om sector-overkoepelende maatregelen te nemen. De sector moet universeel en eerlijk worden behandeld zonder dat enkele titels worden gefavoriseerd o.b.v. links of commerciële relaties. Het afsluiten van een groot aantal individuele contracten is namelijk ontzettend duur en vraagt een grote mate aan monitoring aan de kant van de platformen, wat onhaalbaar is. In het rapport wordt dan ook voorgesteld om het huidige vergoedingsmodel van advertenties aan te passen zodat de inkomsten terugvloeien naar de rechthebbenden.

Als aanbeveling voor een duurzaam vergoedingsmodel verwijst het rapport naar de ontwikkelingen in Australië en Canada en de Europese Richtlijn die een naburig recht voor persuitgevers invoert. Volgens het rapport wordt de richtlijn momenteel geschonden aangezien de inkomsten van de rechthebbenden gehalveerd worden rekening houdend met het feit dat het totale inkomen van de sector een daling van 47% inhoudt. Aangezien in de kostenstructuur van een krant de redactiekost 20% uitmaakt van de totale operationele kosten, stelt het rapport voor om 264 miljoen euro voor digitaal hergebruik proportioneel te laten vergoeden door de platformen op basis van hun marktaandeel.

Tot slot wordt in het rapport een pleidooi gehouden voor het instellen van een verplicht collectief beheer teneinde een hogere en duurzamere vergoeding te garanderen t.a.v. de platformen. Een correcte vergoeding voor het digitaal hergebruik zou 7-9 % van de advertentie-inkomsten van de platformen bedragen, wat in lijn ligt met de andere Europese landen. Zo heeft bv. Duitsland de vergoeding op 11% geplaatst en heeft ook Frankrijk soortgelijke marges.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.