Twitter

Disclaimer

Algemene informatie

Dit is de website van C.V.B.A. Vlaamse Nieuwsmedia met maatschappelijke zetel te Barastraat 175 in 1070 Brussel en ondernemingnummer BE 0465.907.925. Elk bezoek aan deze website is onderworpen aan deze disclaimer. De bezoeker stemt stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer door zijn bezoek aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website als zodanig en alle onderdelen ervan, zonder uitzondering en van welke aard ook (teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, logo’s, handels- en domeinnamen etc.) zijn eigendom van Vlaamse Nieuwsmedia, of van aan Vlaamse Nieuwsmedia gelieerde vennootschappen of nog van derden met wie Vlaamse Nieuwsmedia hiervoor een licentie – of andere contracten heeft gesloten, en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze hiervan is, tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen, uitdrukkelijk verboden. Indien de bezoeker dit materiaal geheel of gedeeltelijk wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiertoe over de uitdrukkelijke toestemming van Vlaamse Nieuwsmedia beschikken.

Handelsnamen, merken en logo’s die op de website zijn vermeld, kunnen beschermde merken zijn en zijn de exclusieve eigendom van Vlaamse Nieuwsmedia of de titularis van die namen of merken. Het gebruik van deze namen en merken is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Aansprakelijkheid

Vlaamse Nieuwsmedia streeft ernaar de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is, maar kan nooit de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Vlaamse Nieuwsmedia is evenmin verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid of inaccuraatheid.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Vlaamse Nieuwsmedia geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Indien en voor zover de website links zou bevatten naar andere websites, kan Vlaamse Nieuwsmedia in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de betreffende websites. Deze links zijn louter informatief en enkel de verantwoordelijken van die websites zijn aansprakelijk voor de aangeboden informatie en voor het naleven de bestaande wetgevingen en reglementeringen.

Aanbrengen van links naar website Vlaamse Nieuwsmedia

De bezoeker mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar een website van Vlaamse Nieuwsmedia. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen (geen framing) en het URL-adres van de website van Vlaamse Nieuwsmedia moet duidelijk zichtbaar zijn.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle onderdelen van deze site. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die hieruit kunnen ontstaan.