Twitter

Privacy

Algemeen

Dit is de website van C.V.B.A. Vlaamse Nieuwsmedia met maatschappelijke zetel te Barastraat 175 in 1070 Brussel en ondernemingnummer BE 0465.907.925.

Elk bezoek aan deze website is onderworpen aan deze privacy policy. De bezoeker stemt stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de privacy policy door zijn bezoek aan de website.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De informatie op de website van Vlaamse Nieuwsmedia is vrij te raadplegen zonder dat daarvoor persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt. Enkel om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken of om welbepaalde informatie te kunnen raadplegen, zal worden gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken.

De persoonsgegevens die aan Vlaamse Nieuwsmedia worden verstrekt, zullen door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt overeenkomstig het in deze privacy policy beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vlaamse Nieuwsmedia verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor een expliciete toestemming is vereist.

Vlaamse Nieuwsmedia verwerkt de persoonsgegevens met het oog op de verwezenlijking van haar doel, bijvoorbeeld om de bezoeker op de hoogte te houden van haar werking, acties, belangrijke ontwikkelingen in de sector of voor het versturen van nieuwsbrieven.

Vlaamse Nieuwsmedia zal de persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

De bezoeker heeft steeds recht op inzage, controle en aanpassing van zijn persoonsgegevens. Dat kan door een brief te sturen naar het contactadres van Vlaamse Nieuwsmedia.

De bezoeker kan ook op elk ogenblik te kennen geven, door een brief naar het contractadres van Vlaamse Nieuwsmedia te sturen, dat hij niet langer wil dat Vlaamse Nieuwsmedia zijn persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens verwijderd uit het gegevensbestand, of wordt de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door de bezoeker aangegeven zin.

Bezoekers die dat wensen, kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel (http://www.privacycommission.be/nl/).

Gebruik van cookies

Tijdens het bezoek aan deze website kunnen er kleine stukjes informatie (cookies) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies maken het mogelijk vlotter te surfen op de website omdat de bezoeker zich niet opnieuw dient aan te melden of niet opnieuw zijn voorkeuren of paswoord moet ingeven. Cookies laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele bezoeker bekijkt of afdrukt.

De bezoeker beschikt over de mogelijkheid de browser zodanig in te stellen dat hij een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunnen cookies op iedere ogenblik van de harde schijf worden verwijderd.

De website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-oplossing die, gebruikmakend van cookies, de website en hoe bezoekers de website gebruiken, analyseert. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit het IP-adres van de bezoeker combineren met andere gegevens die Google heeft. Door de website van Vlaamse Nieuwsmedia te gebruiken, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

Update privacy policy

Vlaamse Nieuwsmedia kan in de toekomst de privacy policy bijwerken naar aanleiding van de verwerking van andere (persoons)gegevens of wijzigingen in de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze privacy policy. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die hieruit kunnen ontstaan.