Home » Posts tagged "advertentie"

European Publishers Council dient klacht in tegen Google bij Europese Commissie

15 februari 2022

Het European Publishers Council (EPC), waarvan DPG Media, Mediahuis en Rossel deel uitmaken, heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Google wegens haar machtspositie in de online advertentieketen. De klacht is erop gericht om Google aansprakelijk te houden voor haar concurrentieverstorend gedrag en om maatregelen op te leggen zodat de concurrentie in de advertentiesector hersteld kan worden.

De achtergrond van de klacht is als volgt. In 2008 heeft Google het bedrijf DoubleClick overgenomen waardoor zij het grootste aandeel op de advertentiemarkt bekwam. Hoewel de markt toen nog verschillende andere spelers had, heeft Google vandaag een monopolie in handen over de volledige advertentieketen. Dit brengt uiteraard de nodige belangenconflicten teweeg, aangezien Google zowel verkoper als koper vertegenwoordigt in dit verhaal, en bovendien het veilinghuis tussenin beheert, en haar eigen inventaris verkoopt. Google neemt echter niet de nodige maatregelen om deze conflicten te vermijden, integendeel, ze maakt hierbij telkens misbruik van haar machtspositie om haar eigen belangen te favoriseren ten koste van de consumenten die zij hoort te dienen, wetende dat deze laatste zich niet kunnen verweren.

Dit zorgt voor schade op de markt, niet enkel voor persuitgevers maar ook voor adverteerders en consumenten. Zo zijn de vergoedingen voor advertentiediensten en advertenties aanzienlijk gestegen, zijn er minder keuzemogelijkheden, is er minder transparantie en minder innovatie.

Persuitgevers zien het overgrote deel van hun advertentie-inkomsten rechtstreeks naar Google gaan.  Minder reclame-inkomsten heeft als gevolg dat er minder kan geïnvesteerd worden in nieuwscontent en dat de taak van uitgevers om het publiek te informeren en machthebbers verantwoording te laten afleggen voor hun handelingen, in gedrang komt. Dit zorgt ervoor dat vele persuitgevers in de problemen zitten.

  • Google heeft er jarenlang voor gezorgd dat uitgevers hun advertentiepartners niet tegen elkaar konden uitspelen, wat nochtans de prijsconcurrentie zou bevorderen.
  • Google rekent onverantwoord een extra twintig procent inkomstenaandeel aan voor haar advertentie-uitwisseling.
  • Uitgevers kunnen geen koper specifieke voorwaarden meer instellen zodat adverteerders gedwongen worden beroep te doen op Google’s AdX, dat immers meer kans biedt op succesvolle biedingen;
  • Google heeft door middel van geheime veiligsprogramma’s veilingen gemanipuleerd om de prijzen voor advertentieruimtes bij de uitgevers, en dus hun inkomsten, te drukken;
  • Het verwijderen van cookies op Chrome zou lijden tot een inkomstendaling van 70% voor uitgevers.

Het EPC vraagt dan ook aan de Europese Commissie om de eerlijke concurrentie te waarborgen en de huidige problematiek op te lossen. Daarnaast sporen ze de Commissie aan om Google te verzoeken de documenten die zij verstrekt hebben in de Verenigde Staten in het kader van de daar gevoerde procedure, ook in Europa mee te delen aangezien deze waarschijnlijk bewijs zal bieden voor het wangedrag ten opzichte van de Europese uitgevers.

Meer informatie, klik hier.

Raad voor de Reclame stelt concretere richtlijnen inzake native advertising op

15 januari 2019

Jaarverslag JEP 2017: slechts 25% van de advertentiecampagnes diende te worden aangepast of stopgezet

7 september 2018

In 2017 heeft de JEP 189 dossiers behandeld op basis van 417 klachten. Het aantal behandelende klachten waarvoor een dossier werd geopend, is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (186 klachten). Deze sterke toename kan deels worden verklaard door een aantal dossiers op basis van relatief hoge aantallen klachten (bv. 99 klachten in het dossier van de mobiele affichagecampagne van ‘Rich Meet Beautiful’).

Vergeleken met de 131 klachtendossiers van 2016 gaat het om een toename met 44% wat het aantal behandelde dossiers betreft. Dossiers die betrekking hebben op de nieuwe bevoegdheden van de JEP sinds februari 2017 (de JEP is bevoegd voor alle vormen van reclame-inhoud die verspreid wordt via digitale media, affichage, folders en brochures  en reclamedragers op verkooppunten) nemen 41% van deze toename voor hun rekening. Anders gezegd maken de klachtendossiers die resulteren uit deze bevoegdheidsuitbreiding 13% van het totaal aantal in de loop van 2017 behandelde klachtendossiers uit.

De JEP heeft in 2017 in 69% van de dossiers gemeend geen opmerkingen te formuleren, in 26% van de gevallen was de JEP evenwel genoodzaakt  een beslissing tot wijziging of stopzetting te nemen. Wanneer wij dit cijfer vergelijken met de gegevens van 5 jaar geleden dan betekent dit een positieve verbetering met ongeveer 20 %. In de overgrote meerderheid hebben de adverteerders de Jurybeslissingen vrijwillig gerespecteerd. Niettemin was de JEP in vijf dossiers genoodzaakt om de niet-naleving van haar beslissing mee te delen aan de Raad voor de Reclame. Drie van deze vijf dossiers hadden betrekking op de nieuwe bevoegdheden van de JEP, met name de affichage op vrachtwagens.
In 3% van de gevallen heeft de JEP een advies van voorbehoud gericht aan de betrokken adverteerders, die zelf de verantwoordelijkheid behouden over het gevolg dat ze willen geven aan dit advies.

De JEP behandelde anderzijds 16 adviesaanvragen vanuit de reclamesector.
De Jury in hoger beroep kwam vier keer bijeen en behandelde zeven dossiers. In vier van de zeven gevallen heeft de jury in hoger beroep de beslissing van de jury in eerste aanleg bevestigd. In 2 gevallen verklaarde de jury het hoger beroep deels gegrond en één verzoekschrift werd onontvankelijk verklaard.
Meer informatie vindt u in het jaarverslag 2017.

Geen verbod op online adverteren n.a.v. komende gemeenteraadsverkiezingen

5 juli 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia
Politieke partijen of kandidaten mogen in de aanloop van de verkiezingen geen campagne voeren via commerciële reclamespots op radio en televisie en in bioscopen. Met betrekking tot de federale verkiezingen werd in 2007 deze bepaling in de wet van 4 juli 1989 betreffende de federale verkiezingen aangepast in die zin dat ook betalende boodschappen op internet onder dit verbod vallen.
Op 30 april 2007 heeft de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen commentaar en aanbevelingen gegeven met betrekking tot de interpretatie van deze wetswijziging naar aanleiding van de federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007: Dit verbod heeft een algemene draagwijdte. Sinds 28 maart 2007 is het gebruik van het internet voor verkiezingspropaganda expliciet bij wet geregeld. Er geldt sindsdien dus een verbod op de betalende verspreiding van verkiezingspropaganda op het internet. Dit verbod sluit evenwel niet uit dat partijen en kandidaten op hun eigen websites of andere niet betalende sites, verkiezingspropaganda mogen voeren, zelfs met door commerciële firma’s gerealiseerde spots. In dit laatste geval moeten de daarvoor gedane kosten inzake aanmaak en hosting wel worden aangegeven.”
Sinds 2009 geldt dit verbod van betalende boodschappen op internet ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Tijdens de drie maanden die de datum van de verkiezingen voorafgaan, mogen politieke partijen en kandidaten, evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen of kandidaten, geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen alsmede betalende boodschappen op internet voeren, aldus artikel 5 §1 5° van de wet van 19 mei 1994.
Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen bepaalt in artikel 194 echter alleen dat tijdens de drie maanden die aan de datum van de verkiezingen voorafgaan, de politieke partijen en de kandidaten, evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen of kandidaten, geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen mogen voeren. De uitbreiding van het verbod naar betalende boodschappen op internet werd met andere woorden niet ingevoerd bij de in 2011 nieuw aangenomen kieswet met betrekking tot de lokale en provinciale verkiezingen.
Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dat in de komende drie maanden die de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorafgaan, bij gebreke aan andersluidende bepaling, politieke partijen of kandidaten online mogen adverteren.
 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.