Home » Posts tagged "auteursrechten"

50/50 ruling auteursrechten voor freelancejournalisten van kracht vanaf 1 juli 2017

2 mei 2017

De Vlaamse krantenuitgevers  de Persgroep Publishing, Mediafin en Mediahuis, Roularta, Belga en  VVJ hebben met de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën een akkoord (ruling) bereikt over het fiscaal statuut van de vergoedingen die nieuwsmedia betalen aan freelancejournalisten voor de overdracht en/of licentie van auteursrechtelijke bijdragen. Volgens deze ruling wordt de helft van de globale vergoeding beschouwd als gewone beroepsinkomsten of ‘baten’ en de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’, waarop een specifiek fiscaal regime van toepassing is. De nieuwe regeling geldt voor alle freelancers die voor een uitgever werken, zowel in hoofd- als in bijberoep en treedt in werking vanaf 1 juli 2017.
Wat voorafging
Auteursrechten worden al sinds 2008 beschouwd als roerende inkomsten waardoor het merendeel van de contracten tussen freelancejournalisten en uitgevers voorzien dat het totaalbedrag van de inkomsten uit gepubliceerde artikels en foto’s een “vergoeding voor auteursrechten” zijn. Hierdoor kunnen freelancejournalisten genieten van een fiscaal gunstiger regime, namelijk de betaling van slechts 15% roerende voorheffing op de inkomsten uit auteursrecht. Dit is voor hen uiterst voordelig aangezien op de gewone ‘baten’ tussen de 25% en 50% inkomstenbelastingen worden afgehouden.
Volgens de Belastingadministratie werd dit fiscaal gunstig regime echter onterecht toegepast op de inkomsten verkregen door freelancejournalisten. Zij zijn de mening toegedaan dat de inkomsten van freelancejournalisten slechts gedeeltelijk (en in bepaalde gevallen zelfs helemaal niet) kunnen worden gekwalificeerd als auteursrechtenvergoedingen waarop dit fiscaal regime van toepassing is. Het resterende deel zou volgens de Belastingadministratie moeten worden ondergebracht in een andere categorie, namelijk die van de (hoger belaste) baten. Dit heeft doorheen de jaren geleid tot enkele geschillen tussen bepaalde freelancejournalisten en de Belastingadministratie en een rechtzetting van hun fiscale situatie.
Hoewel de sector het niet eens is met deze positie van de Belastingadministratie, werd er besloten om samen met de hele sector (zowel de persuitgevers als de journalistenvereniging VVJ) te onderhandelen met de Belastingadministratie om tot een pragmatische oplossing te komen die rechtszekerheid biedt naar de toekomst toe over de toepassing van het gunstig fiscaal regime voor auteursrechtenvergoedingen op de inkomsten van freelancejournalisten.
De Vlaamse persuitgevers en de VVJ hebben een Protocolakkoord opgesteld betreffende de vergoeding van de freelancejournalisten en vervolgens overgemaakt aan de Dienst Voorafgaande beslissingen. Dit Protocolakkoord legt een verdeelsleutel vast die enerzijds tegemoet komt aan de bezwaren van de Belastingadministratie om een opsplitsing te maken tussen auteursrechtvergoedingen en baten, en anderzijds toch het doel van de fiscale wetgeving te respecteert, namelijk de fiscale ondersteuning van het artistieke beroep (schrijvers, fotografen, kunstenaars) niet teniet te doen.
De Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen diende zich over deze verdeelsleutel uit te spreken en heeft de verdeelsleutel formeel bevestigd in een beslissing van 4 april 2017.
Wat zal er veranderen vanaf 1 juli 2017?
De ruling voorziet dat de inkomsten van freelancejournalisten in hoofd- en bijberoep vanaf 1 juli 2017 voor 50% als auteursrechtenvergoedingen en voor 50% als baten worden beschouwd. De belastingdiensten dienen zich vanaf dan te houden aan de bepalingen van deze overeenkomst, tenminste indien de betrokkenen voldoen aan de voorwaarden die in deze ruling zijn aangegeven. Het moet met name gaan om auteursrechtelijke beschermde werken waarvan de auteursrechten werden overgedragen in een geschreven contract. De overdracht van auteursrechten kan gebeuren bij wijze van vervreemding of licentie, of in eer fiscale termen door een cessie of concessie van de rechten op het werk.
Journalisten die verdere vragen hebben over dit nieuw regime, kunnen hiervoor terecht bij de uitgever of hier bijkomende informatie vinden.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.