Home » Posts tagged "btw"

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt het akkoord in de Kamercommissie Financiën inzake btw op digitale publicaties

19 maart 2019

De Commissie Financiën van de Kamer keurde vandaag op 19 maart 2019 een door Open VLD en MR ingediend wetsvoorstel goed dat het btw tarief op digitale publicaties gelijkschakelt met het tarief op de papieren publicaties. Hiermee komt er een einde aan de huidige ongelijke behandeling van digitale en papieren publicaties.

Door de gelijkschakeling, zal voortaan een nultarief gelden voor papieren en digitale kranten en weekbladen. Naar deze aanpassing werd lange tijd uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, viel anno 2019 niet langer te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëerde een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal.

Na goedkeuring door de Kamer is plenaire zitting, kan het nieuwe regime in werking treden met ingang van 1 april 2019.

 

Vlaamse Nieuwsmedia juicht Europees akkoord inzake btw op digitale publicaties toe

2 oktober 2018

De ministers van Financiën zijn vandaag in Luxemburg overeengekomen de bestaande Europese btw-richtlijn te wijzigen teneinde de lidstaten in staat te stellen lagere btw-tarieven toe te passen op digitale publicaties zoals digitale boeken, kranten en tijdschriften.Momenteel passen de lidstaten verschillende btw-tarieven toe voor print publicaties, waarvoor verlaagde tarieven kunnen gelden, terwijl dezelfde inhoud in digitaal formaat tegen het normale btw-tarief wordt belast. Deze langverwachte stap stelt de lidstaten nu in staat om voor online-inhoud hetzelfde btw-tarief toe te passen als voor print publicaties.

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt het Europees akkoord inzake e-perspublicaties aangezien het de mogelijkheid invoert voor lidstaten om het nul, super verlaagd of verlaagd btw-tarief dat reeds bestaat voor print producten, toe te passen op de digitale producten van de uitgever. Naar deze aanpassing van de btw-richtlijn werd lang uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, valt niet te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëert een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal.

Europese Commissie wil meer flexibiliteit in huidig btw-stelsel

26 januari 2018

26 januari 2018
Historische achtergrond
De grootste hervorming van de btw-regels van de Europese Unie in de afgelopen 50 jaar werd op 4 oktober 2017 gelanceerd door de Europese Commissie. Deze nieuwe regeling beoogt een definitief eengemaakte btw-ruimte en moet zowel voor overheden als voor ondernemingen een verbetering zijn aangezien in totaal elk jaar meer dan 150 miljard euro aan btw verloren gaat. Naar schatting is ongeveer 50 miljard euro daarvan te wijten aan grensoverschrijdende btw-fraude. Reeds in  het btw-actieplan van april 2016 werd door de Europese Commissie uitgelegd waarom er een eengemaakte Europese btw-ruimte nodig is die eenvoudiger en fraudebestendig is.
De eerste Europese btw-richtlijn dateert van 1967 om een einde te maken aan omzetbelastingen die de concurrentie verstoorden en een belemmering betekende voor het vrij verkeer van goederen. In 1992 werd een aanpassing doorgevoerd, maar het huidige btw-regime is te versnipperd en te complex door onder meer het toenemend aantal internationale ondernemingen, de technologische vooruitgang en is bovendien zeer fraudegevoelig. Door de huidige digitale en wereldwijde economie zijn de btw-regels dan ook verouderd. De verschillende btw-tarieven voor fysieke en digitale goederen en diensten komen niet meer overeen met de realiteit.
Voorstel
De Europese Commissie heeft op 18 januari 2018 een nieuwe regeling voorgesteld waarbij lidstaten meer flexibiliteit krijgen bij het vaststellen van de btw-tarieven en om een beter fiscaal speelveld te creëren voor kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor zal meer gelijkheid en vertrouwen worden gecreëerd tussen de lidstaten op het vlak van bestaande btw-vrijstellingen. Momenteel zijn lidstaten nog gehouden aan strenge regels waardoor er nauwelijks ruimte is om zelfstandig  te kunnen bepalen welk btw-tarief op specifieke producten of diensten van toepassing is.
Het voorstel geeft lidstaten de mogelijkheid om nieuwe verlaagde btw-tarieven in te voeren. Eerst en vooral zou de huidige lijst van goederen en diensten worden afgeschaft waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast. In de plaats komt een vereenvoudigde lijst waarop het standaardtarief van 15% (of meer) zonder uitzondering van toepassing is. Het gaat hier voornamelijk om wapens, alcoholhoudende dranken, kansspelen en tabak. Voor alle andere goederen en diensten is een tarief onder het huidige minimum van 5 procent  mogelijk, evenals een nultarief. Het btw-standaardtarief van minimaal 15 % blijft dus van toepassing maar bovendien zullen de lidstaten nu kunnen voorzien in:

  • twee afzonderlijke verlaagde tarieven tussen 5 % en het door de lidstaat gekozen standaardtarief;
  • één vrijstelling van btw (nultarief);
  • één reeks aan verlaagd tarief tussen 0 % en de verlaagde tarieven.

De vrijheid om btw-tarieven vast te stellen, moet bovendien gepaard gaan met een aantal andere basisregels, onder andere de afspraak tussen EU-wetgevers dat het btw-stelsel dient te berusten op het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming van de goederen in plaats van het oorsprongsbeginsel.
Dit voorstel van de Europese Commissie heeft mogelijks tot gevolg heeft dat verder uitstel dreigt voor de btw-verlaging voor digitale publicaties. Dit voorstel wordt nog steeds geblokkeerd door een veto van de Tsjechische regering. In de Raad van Ministers is namelijk unanimiteit vereist om tot een akkoord te komen. De Europese Commissie had op 1 december 2016 een voorstel gelanceerd inzake digitale perspublicaties waarbij het de mogelijkheid invoert voor lidstaten om het nul, super verlaagd of verlaagd btw-tarief dat reeds bestaat voor print producten, toe te passen op de digitale producten van de uitgever.
Naar deze aanpassing van de btw-richtlijn wordt al lang uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, valt niet te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëert een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal. Indien het btw-voorstel voor digitale publicaties zou opgaan in het uitvoerige herzieningsvoorstel van de Europese Commissie en als één geheel wordt behandeld, zal de hervorming van het btw-stelsel voor digitale publicaties nog jaren in beslag nemen.
Het wetgevingsvoorstel wordt ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moet door de Raad worden aangenomen waarbij het nog valt af te wachten of zij nog verdere wijzigingen zullen aanbrengen aan het voorstel.

Europees Parlement staat positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie over het verlaagd btw-tarief van e-publicaties

4 mei 2017

Voor digitale publicaties zoals e-boeken en online kranten en magazines geldt een btw-tarief van 21 procent. Dat is het gevolg van de Europese btw-regeling voor elektronische handel, die verlaagde tarieven hiervoor uitsluit. Digitale publicaties worden immers als elektronische dienst beschouwd, waardoor ze niet in aanmerking komen voor een verlaagd tarief. Hierdoor is er sprake van een grote ongelijkheid in de behandeling van digitale en papieren publicaties.
Europese krantenuitgevers roepen Europa al enige tijd op om dringend een verlaging van het btw-tarief voor digitale kranten door te voeren. De oproep komt er nadat het Europees Hof Frankrijk en Luxemburg op de vingers tikte omdat die landen goedkopere btw-tarieven voor e-books hanteerden.
Deze ongelijke behandeling zou deze zomer ongedaan kunnen worden gemaakt. België en de overige Europese lidstaten kunnen dan voor online media en e-boeken hetzelfde verlaagd, super verlaagd of zelfs het nultarief hanteren als voor papieren publicaties. De Commissie economische en monetaire zaken van het Europees parlement heeft in een rapport op 3 mei een positief advies gegeven over het eerder gecommuniceerde voorstel tot richtlijn[1] van de Europese Commissie. Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie reeds een persconferentie gegeven met het oog op de actualisatie van de huidige btw-regels zodat ze de eengemaakte markt beter ondersteunen, de grensoverschrijdende handel vergemakkelijken en in lijn blijven met de hedendaagse digitale en mobiele economie. De Commissie was er zich van bewust dat de huidige regelgeving onvoldoende rekening houdt met de technologische en economische ontwikkelingen.
Lidstaten kunnen zelf bepalen of ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen en welke nieuwsproducten daar precies aanspraak op kunnen maken. De verlaagde btw-tarieven vormen een onderdeel van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie. Om oneerlijke concurrentie over de grenzen heen te vermijden, zijn er binnen de EU afspraken gemaakt over de btw-tarieven en werden deze nu door de bevoegde commissie van het Europees Parlement onder de loep genomen.
Europees parlementslid en rapporteur Tom Vandenkendelaere leidde de onderhandelingen over het btw-tarief voor boeken, kranten en magazines: “Vandaag houdt het geen steek om een dubbele standaard te hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een papieren krant die je in de krantenwinkel koopt. Door elektronische boeken, kranten en magazines goedkoper te maken zullen auteurs, uitgevers en boekhandelaars maximaal gebruik kunnen maken van dit nieuwe platform”, maakt hij zich sterk. Hij sprak verder over uitzonderlijke eenheid in het parlementair comité over dit dossier. Het rapport van Vandenkendelaere brengt dan ook slechts enkele minieme wijzigingen aan.
Deze ontwikkelingen kunnen alleen maar worden toegejuicht. De bestaande praktijk dat er een verschillende btw behandeling bestaat tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, valt niet te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op online media creëert een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal.
Over het voorstel dient nog te worden gestemd op 31 mei of 1 juni door het voltallige Europees Parlement en zal daarna worden overgemaakt aan de Raad die het voorstel met unanimiteit dient goed te keuren.
[1] Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft.

8puntenadvies van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven "Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector"

14 maart 2017

Vertrekkende van de studie “Het ecosysteem van de waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector (CRB 2017-0313) hebben de sociale partners uit de sector, verenigd in de Bijzonder Raadgevende Commissie Papier van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, vandaag het 8-puntenadvies “Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector” aan het grote publiek voorgesteld.
Bepaalde beslissingen van de overheid kunnen de toestand van de waardeketen immers ten goede of ten slechte beïnvloeden. Dit advies is dan ook een oproep aan de verschillende overheidsniveaus om met een aantal concrete maatregelen mee te werken aan een structurele versterking van de sector.
Wat de uitgeverijsector betreft ondergaan uitgevers een belangrijke transformatie naar een multimediale omgeving, maar de snelheid waarmee de transitie plaatsvindt, varieert van medium tot medium. De mediasector investeert al jaren om zijn competenties uit te breiden naar de ontwikkeling en aanbieding van digitale alternatieven voor zijn kerndiensten.
Papieren en digitale publicaties met dezelfde inhoud kennen tot op de dag van vandaag evenwel nog een verschillende fiscale behandeling. Dit staat de ontwikkeling van innovatieve hybride producten in de weg. De sociale partners uit de sector vragen in deze context dan ook een gelijkschakeling van het btw-tarief voor de digitale publicaties met het btw-tarief dat van toepassing is op de papieren publicaties.
De sociale partners vragen in hun advies eveneens aan de regering om bijzondere aandacht te hebben voor de naleving van de mededingingsregels, gelet op de reeds sterke concentratie in de sector van de digitale distributie. Content producenten worden immers geconfronteerd met machtige distributieplatformen en eerlijke onderhandelingen tussen content producenten en content verspreiders dienen te worden gewaarborgd.
Het volledige persbericht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vindt u hier.

De Europese Commissie maakt werk van gelijke btw-behandeling tussen digitale en papieren publicaties

2 december 2016

Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie een persconferentie gegeven waarin een aantal maatregelen werden aangekondigd om het huidige Europese btw-stelsel te moderniseren en het eenvoudiger, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken. De huidige btw-regels moeten hoognodig worden geactualiseerd zodat ze de eengemaakte markt beter ondersteunen, de grensoverschrijdende handel vergemakkelijken en in lijn blijven met de hedendaagse digitale en mobiele economie. Hierdoor kunnen zowel consumenten als ondernemingen, waarbij vooral de startende en kleinere ondernemingen worden geviseerd, makkelijker hun goederen en diensten online kopen en verkopen.
Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie inzake e-perspublicaties aangezien het de mogelijkheid invoert voor lidstaten om het nul, super verlaagd of verlaagd btw-tarief dat reeds bestaat voor print producten, toe te passen op de digitale producten van de uitgever. Naar deze aanpassing van de Btw-richtlijn werd lang uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, valt niet te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëert een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal. Deze verandering zal de rol van de vrije en kwaliteitsvolle pers versterken, aldus Vicepresident Andrus Ansip.
Eurocommissaris Pierre Moscovici benadrukte in zijn toelichting dat hij de lidstaten meer vrijheid wil geven in de btw-toepassing. De lidstaten kunnen zelf bepalen of ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen en welke nieuwsproducten daar precies aanspraak op kunnen maken. Momenteel bedraagt het marktaandeel van digitale publicaties in Europa ongeveer 5% en de Europese Commissie hoopt met dit voorstel dat dit tegen 2021 zal groeien naar 20%.
Het wetgevend voorstel wordt nu overgemaakt aan het Europese Parlement (ter raadpleging) en aan de Raad die het voorstel met unanimiteit dient goed te keuren. Het Europees Parlement toonde zich eerder al groot voorstander van een verlaagd btw-tarief op digitale publicaties.
De voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie kan u hier terugvinden:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_758_en.pdf
Vlaamse Nieuwsmedia juicht deze hervorming toe omdat het erkenning geeft aan de rol van de journalistiek in  onze democratische samenleving, zowel offline als online, in een tijdperk waar deze erkenning meer dan ooit nodig is.
 
 
 
 

Europese Commissie wenst de BTW op digitale publicaties te aligneren met deze van de print publicaties

8 april 2016

 
In het VAT Action Plan van de Europese Commissie dat gisteren werd voorgesteld, wordt een traject uitgestippeld om de huidige btw-regels te moderniseren. Zo zal de Commissie in het kader van strategie voor een digitale eengemaakte markt eind 2016 met een wetsvoorstel komen om de btw voor grensoverschrijdende e-commerce te moderniseren en te vereenvoudigen. Hierin zal onder meer worden voorgesteld dat voor digitale publicaties dezelfde verlaagde tarieven gelden als voor print publicaties. De Commissie is er zich van bewust dat de huidige regelgeving onvoldoende rekening houdt met de technologische en economische ontwikkelingen. Ebooks en digitale kranten kunnen onder de huidige regelgeving namelijk niet genieten van de verlaagde tarieven die gelden voor de print publicaties.
“Nous devons résoudre le décalage entre la législation actuelle et la réalité de l’économie numérique. Nous vivons dans ce siècle et non pas dans le siècle passé. C’est pourquoi – et je sais que vous y êtes attachés et que les medias et l’industrie culturelle est y sont attachés – la Commission va proposer avant la fin de l’année d’aligner le traitement des livres électroniques et de la presse en ligne avec les livres et journaux papier, conformément à l’engagement du Président Juncker. Un livre électronique, c’est un livre, la presse en ligne, c’est un journal. C’est aussi simple que ça, est donc, pour la TVA, nous allons appliquer les mêmes règles.“, aldus Europees Commissaris Moscovici tijdens de voorstelling van het actieplan.
De verschillende voorstellen uit het actieplan zullen de komende maanden besproken worden met de lidstaten en het Europees Parlement en tijdens de informele Ecofin Raad deze maand in Amsterdam.

Weldra btw-nulatarief voor digitale kranten?

14 november 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia
Sinds 1971 genieten kranten en periodieke publicaties met een algemene informatieve strekking die ten minste achtenveertig maal per jaar verschijnen van een btw-nultarief.
De toepassingsvoorwaarden van dit btw-nultarief worden toegelicht in aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970, gewijzigd door aanschrijving nr. 21 van 30 september 1993. Deze voorwaarden hebben betrekking op de aard van de verspreide informatie en de periodiciteit van de uitgave. Geen van beide btw-aanschrijvingen spreekt over het medium waarmee de informatie moet worden verspreid.
Minister van Financiën Vanackere heeft dan ook een brief overgemaakt aan Europees Commissaris Semeta, bevoegd voor fiscaliteit, waarin hij zijn voornemen heeft bekendgemaakt om het bestaande btw-nultarief niet enkel toe te passen op gedrukte kranten, maar ook op hun digitale versie. Daarbij gaat het niet over websites, maar over exacte replica’s van kranten die de lezer op zijn computer, iPad of andere toestellen raadpleegt.
Minister Vanackere stelt dat de toepassing van het nultarief op digitale versie van printmedia een verduidelijking van de bestaande regeling is. In een technologieneutrale benadering staat de informatie immers los van het medium waarmee ze wordt verspreid. Het blijft in essentie gaan om de verspreiding van informatie die voor een groot publiek bestemd is, die door het auteursecht is beschermd en voor de lezer gepaard gaat met de specifieke beleving van het lezen van een krant. Het is logisch dat in een concurrentiële omgeving gelijkaardige goederen en diensten onder eenzelfde fiscaal regime vallen.
Deze verduidelijking van de bestaande regelgeving is een hart onder de riem voor de sector die, naast de impact van de economische crisis, ook te kampen heeft met een grondige verschuiving van de leesgewoonten. Vandaag leest nog één Belg op twee elke dag zijn gedrukte publicatie, maar steeds meer mensen kopen daarnaast hun krant in digitale vorm met een iPad of een ander toestel. Met dit initiatief neemt de minister een belangrijke belemmering weg voor innovatie in de perssector en biedt hij de sector een toekomst waarin uitgevers kunnen blijven inzetten op kwaliteit en nieuwe technologie in het belang van de lezer.
 

Perssector blij met digitaal BTW-nultarief

11 oktober 2012

PERSBERICHT – Brussel, 11/10/2012

Uitgevers verwelkomen initiatief van minister Vanackere

De Belgische uitgevers van kranten en tijdschriften zijn blij met het initiatief van minister Vanackere om te verduidelijken dat het BTW-nultarief ook van toepassing is op digitale publicaties.
Deze verduidelijking van de bestaande regelgeving door Minster Vanackere is een hart onder de riem voor de sector die naast de impact van de economische crisis ook te kampen heeft met een grondige verschuiving van de leesgewoonten. Vandaag leest nog één Belg op twee elke dag zijn gedrukte publicatie, maar we merken dat steeds meer mensen daarnaast hun krant of tijdschrift in digitale vorm aankopen met een iPad of een andere toestel.
Het is volstrekt ondenkbaar om deze digitale lezers 21% meer te laten betalen, omdat ze de publicatie niet op papier lezen. Het zou de facto betekenen dat de uitgever de BTW op zich moet nemen, bovenop de extra investeringen in innovatie om de lezer te verrassen met de nieuwste digitale mogelijkheden.
Door dit initiatief neemt de minister een belangrijke belemmering weg voor innovatie in de perssector en biedt hij de sector een toekomst waarin uitgevers kunnen blijven inzetten op kwaliteit en nieuwe technologie in het belang van de lezer.
België speelt met deze verduidelijking en haar technologieneutrale benadering voor digitale replica trouwens een voortrekkersrol in Europa.
Dit zou de Europese Commissie moeten aanzetten om nog meer werk te maken van stevige garanties voor de toekomst van een kwalitatieve en onafhankelijke perssector.
De uitgevers van de geschreven pers kijken alvast uit naar de implementatie door de Minister en zijn administratie van deze verduidelijking in concrete regelgeving en hopen dit nultarief voor digitale publicaties zo snel mogelijk te mogen toepassen.
François le Hodey, voorzitter van Les Journaux Francophones Belges (JFB), reageert: “La neutralité de la TVA entre la presse papier et la presse numérique est essentielle pour promouvoir  la liberté d’expression et la société de la connaissance. Réussir la transition numérique est un enjeu et un défi majeur pour nos sociétés démocratiques.”
Rudy Bertels, Managing Director van Persgroep Publishing, zegt: “Grote begunstigde van de beslissing om de BTW-voet voor de digitale krant op het niveau te brengen van de papieren krant is de journalistiek. Deze maatregel zal de uitgevers toelaten hun afhankelijkheid van het onder druk staande “papieren” business model te verkleinen en hen toelaten verder te blijven investeren in kwaliteitsvolle berichtgeving.”
Luc Missorten, CEO bij Corelio, meent: “Wij zijn verheugd dat één van de belangrijkste drempels naar een gezonder business model voor de verkoop van digitale redactionele bijdragen, weggewerkt wordt. Een gelijk BTW-tarief zal ons ongetwijfeld helpen om de noodzakelijke omslag van een papieren naar een multimediaal uitgever te maken. Het initiatief van de minister betekent voor Corelio tevens een stimulans om vanuit onze digitale voortrekkersrol nieuwe innovaties te lanceren die de krantenervaring vertalen naar het scherm van de tablet.”
“Minister Vanackere neemt hiermee een belangrijk obstakel weg voor de verdere succesvolle digitalisering van de pers. Onze lezers kiezen zelf via welke drager ze hun krant het liefst consulteren. En die keuze mag uiteraard fiscaal niet gepenaliseerd worden,” zegt ook Dirk Velghe, algemeen directeur van Mediafin.

Aanbevelingen European Media Futures Forum

5 juli 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia
Het European Media Futures Forum werd in december 2011 gelanceerd door Europees commissaris Neelie Kroes en bestaat een uit een twintigtal personen uit de content industrie, de distributie en de technologiesector. Dit forum had tot doel de toekomst van de media te analyseren tegen de achtergrond van de huidige economische crisis en de internetrevolutie en de rol van de media te vrijwaren in een steeds meer convergerend medialandschap.
Het Media Futures Forum heeft eind juni haar aanbevelingen opgesteld voor de Europese Commissie. Deze moeten een einde moeten maken aan de onduidelijke situatie waarin de media vandaag op het internet over(leven) en tekenen op die manier de pijlers van het Europese mediabeleid van de komende jaren uit.
Een van de belangrijkste aanbevelingen die het door het forum werden gemaakt, is het feit dat de bestaande btw-tarieven in de offline en online wereld moeten worden gealigneerd om de creatie van kwalitatieve content te stimuleren. En omwille van de belangrijke rol die de media en de pers spelen in democratische Europese maatschappijen dient deze alignering aan het laagste tarief te gebeuren. Op die manier zou een einde worden gemaakt aan de evidente discriminatie die er vandaag de dag bestaat tussen lezers afhankelijk van de drager die ze hebben gekozen.
Even belangrijk is dat in het nieuwe ecosysteem er sprake moet zijn van een billijke vergoeding voor het verspreiden van content van derden. Het forum gelooft sterk in innovatie en nieuwe businessmodellen, maar kwaliteitscontent kan slechts blijven geproduceerd worden als de compensatie ervan billijk wordt verdeeld onder de verschillende spelers van de waardeketen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor een algemeen gezond businessklimaat en om kwaliteitsjournalistiek blijvend te kunnen ondersteunen.
Het door het Media Futures Forum verspreide document met de acht aanbevelingen vindt u hier.
 
 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.