Home » Posts tagged "cookie"

Komt Nederland terug op strenge cookiewet?

29 maart 2013

De in mei 2012 In Nederland aangenomen cookiewet ligt al van in het begin onder vuur en blijft tot op vandaag voor irritatie zorgen. De Nederlandse wetgever heeft immers het woord “toestemming” streng uitgelegd in die zin dat de toestemming een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting moet betreffen, geen implied consent met andere woorden. Enige uitzondering hierop zijn technische cookies (bv. winkelmandje) die noodzakelijk zijn om de door de gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren.
Minister Van Economische Zaken Kamp heeft nu aangekondigd dat hij van plan is de cookiewet wat betreft analytische cookies aan te passen zodat voor deze cookies geen toestemming meer nodig is. Voor het plaatsen van tracking cookies zou impliciete toestemming dan weer voldoende moeten zijn. De internetgebruiker zou nog steeds geïnformeerd moeten worden, maar als hij deze mededeling verschillende keren negeert, impliceert dat toestemming om deze cookies te plaatsen. Dit om te vermijden dat internetgebruikers te pas en te onpas met pop-ups geconfronteerd worden die hen de toegang tot de website weigeren, tenzij ze expliciet toestemming geven voor het plaatsen van die cookies.
Op 6 maart 2013 heeft ook de Tweede Kamer zich eveneens gekeerd tegen het behoud van een expliciete toestemming voor tracking cookies. Er werd een motie van de partijen PvdA en VVD aangenomen die het standpunt van minister Kamp enigszins bijtreedt zeggende dat er een actieve handeling van de gebruiker nodig is bij het akkoord op de cookies. Het is echter nog verre van duidelijk wat die actieve handeling nu precies inhoudt.
De komende weken wordt meer duidelijkheid verwacht. Er komt naar alle waarschijnlijkheid een wetswijziging die, naast de reeds bestaande uitzondering voor technische cookies, een uitzondering zal invoeren voor analytische cookies en een wetswijziging of Algemene Maatregel van Bestuur die zal bepalen in welke gevallen toestemming impliciet kan worden gegeven.
Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia

Parlement keurt nieuwe cookie regels goed

5 juli 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia

Op 21 juni 2012 keurde de Kamer, gevolgd door de Senaat op 28 juni 2012, het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie goed. Daarin is één van de 128 artikelen gewijd aan cookies. Hiermee is België er eindelijk in geslaagd Richtlijn 2009/136/EG om te zetten  in nationaal recht.

Artikel 88 van het wetsontwerp bepaalt dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker slechts is toegestaan op voorwaarde dat de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven nadat hij correct werd geïnformeerd over de verwerking. Slechts in twee gevallen moet geen toestemming worden gevraagd: (i) indien er sprake is van enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk en (ii) indien strikt noodzakelijk om er voor te zorgen dat de aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij deze dienst levert.

De Belgische wetgever heeft met dit wetsontwerp niets anders gedaan dan de verplichting uit de Richtlijn om de internaut vooraf te informeren en zijn toestemming te vragen, op zeer vage wijze te hernemen. Over de wijze waarop die toestemming in de praktijk door de internaut zal moeten gebeuren, rept het wetsontwerp met geen woord.

Het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande dit wetsontwerp brengt enige duidelijkheid ter zake. Zo moet er een onderscheid gemaakt worden tussen first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst om het surfen vlotter te laten verlopen (bv. het onthouden van taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren bij een webwinkel). Third party cookies  zijn cookies die door een andere partij op de computer van de internaut worden geplaatst (bv. door adverteerders) om het surfgedrag van de internaut te registreren en zo efficiënter te kunnen adverteren.

De cookies die zijn vrijgesteld van de toestemmingsplicht zijn voornamelijk bepaalde first party cookies, van het type user input session cookies (bv. taalinstellingen, klantidentificatie, virtueel winkelwagentje). Cookies die duidelijk niet onder de vrijstelling vallen zijn cookies die niet op expliciet verzoek van de gebruiker worden geplaatst en die worden gebruikt voor ongedefinieerde doeleinden (voornamelijk third party cookies).

Niettegenstaande de opmerking van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat het bewuste artikel 88 een loutere technische omzetting is van het toestemmingsbeginsel en zodoende onvoldoende is als wettelijke bepaling om alle types en vormen van cookies afdoende af te bakenen en te legitimeren, blijft het wetsontwerp op dit punt vaag. Met als gevolg dat, net zoals in Nederland, waar de nieuwe cookie regels begin juni van kracht werden, de betrokken sectoren zich ook in ons land het hoofd zullen moeten breken over hoe de nieuwe regels correct kunnen worden geïmplementeerd.

Het wetsontwerp vindt u hier.
Het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vindt u hier.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.