Home » Posts tagged "Europees Parlement"

Europa bereikt akkoord over Digital Markets Act

25 maart 2022

Op 24 maart 2022 werd een politiek akkoord bereikt tijdens de trialoogonderhandelingen in het kader van de Digital Markets Act (DMA). Deze verordening heeft als voornaamste doel om de dominante marktpositie van gatekeepers te beperken en de concurrentie te herstellen.

De DMA introduceert duidelijke verplichtingen waaraan gatekeepers moeten voldoen, zo wordt de toegang tot diensten van aanbieders van kernplatformen gegarandeerd door het gebruik van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (de zogenaamde FRAND-voorwaarden). Daarnaast komen er nieuwe regels inzake (i) monopolievorming, (ii) de bescherming van de privacy van gebruikers, (iii) toegang tot data voor zakelijke gebruikers en (iv) een rulebook voor online adverteren.

Het toepassingsgebied van de DMA werd eveneens uitgebreid zodat het niet enkel app-stores dekt, maar ook sociale netwerken en zoekmachines.

Gatekeepers worden ook verboden (i) hun eigen diensten voorrang te geven op andere, (ii) data te gebruiken die verzameld zijn voor andere doeleinden en (iii) oneerlijke voorwaarden op te leggen aan zakelijke gebruikers.

Bij niet-naleving van het wetgevend kader kunnen de Europese mededingingsautoriteiten boetes opleggen aan gatekeepers tot 10% van hun wereldwijde inkomsten (of zelfs 20% in geval van herhaalde inbreuken). Ook zullen er sancties opgelegd kunnen worden, zoals bv. een verbod tot overname of de verplichting een bedrijf op te splitsen.

De wet moet eerst nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten, maar zou in werking treden vanaf 2023.

 

 

Het Europees Parlement neemt standpunt aan inzake Digital Services Act (DSA)

26 januari 2022

Het Europees Parlement heeft op 20 januari zijn standpunt ingenomen inzake de Digital Services Act. Dit wetsvoorstel heeft als doel internetgebruikers beter te beschermen door het garanderen van hun online veiligheid en hun grondrechten, betere voorwaarden te creëren wanneer innovatieve digitale diensten op de interne markt worden aangeboden, en extra toezicht te voorzien op alsook regels voor de platformen. De Europese Raad heeft zijn standpunt reeds aangenomen op 25 november 2021, waardoor beide partijen onmiddellijk in trialoog kunnen treden.

Het standpunt van het Europees Parlement biedt echter niet de concrete maatregelen om mediacontent in z’n geheel te beschermen of burgers de nodige toegang te geven tot informatie.

Positief aan het standpunt van het Parlement is de verplichting voor onlinetussenpersonen om de vrijheid van meningsuiting, mediavrijheid en mediapluralisme in hun algemene voorwaarden te vermelden. De regel inzake beperkte aansprakelijkheid blijft van toepassing, maar wordt uitgebreid voor tussenpersonen (specifiek voor het bestrijden van illegale content, transparantie, verantwoording en rapportering).  Daarnaast horen platformen ook gemakkelijker bereikbaar te zijn.

Het Europees Parlement verliest echter zijn kans om een sterke Digital Services Act af te leveren doordat er geen meldingsplicht is voor platformen wanneer zij een beslissing nemen inzake bepaalde content. Uitgeverijen zullen dus nog steeds via het algemene klachtensysteem contact moeten opnemen met het platform wanneer dit beslist hun content offline te halen. Er wordt ook geen actie ondernomen om het aangeven van illegale content door uitgevers te vergemakkelijken. Zo zullen uitgevers niet de status van trusted flaggers krijgen, wat het aangeven van illegale content makkelijker had gemaakt. Inzake reclame werden dan weer bijkomende regels aangenomen waardoor uitgevers moeilijker de toestemming van hun gebruikers kunnen verkrijgen.

Het gezamenlijk standpunt van de Raad, aangenomen in november, voorzag in de vraag mediavrijheid en pluralisme beter te beschermen.  De Raad stelde voorts (i) dat de huidige principes van de eCommerce Richtlijn moeten behouden worden, (ii) dat online zoekmachines moeten worden beschouwd als vectoren van illegale content, (iii) en dat advertenties beter geïdentificeerd moeten worden, zonder een verbod op gerichte reclame op te leggen.

Het Europees Parlement spreekt zich uit over de Digital Services Act

30 oktober 2020

Naar aanloop van de nieuwe Digital Services Act, verwacht komende december, heeft het Europees Parlement op 20 oktober 2020 drie resoluties aangenomen met het oog op het reguleren van online platformen en het zoveel mogelijk bestrijden van illegale content.

Om gevarieerde en kwaliteitsvolle inhoud te garanderen, is er nood aan grotere transparantie en het verbeteren van de vaardigheden van de burgers inzake media- en digitale geletterdheid m.b.t. de verspreiding van schadelijke content, haatzaaiende uitlatingen en desinformatie, samen met het versterken van onafhankelijke beroepsjournalistiek.

De bestrijding van illegale content

Illegale content is de laatste jaren meer en meer een probleem geworden. Lidstaten bestrijden dit elk op hun eigen manier wat tot een versnippering van regels heeft geleid en de vraag naar een Europees rechtskader steeds luider deed klinken. Illegale content vormt een ernstige bedreiging en schendt het vertrouwen van de burger in de digitale omgeving, maar heeft ook langdurige gevolgen voor de veiligheid en de grondrechten van personen.

 • Het Europees Parlement dringt aan een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds illegale inhoud, strafbare feiten en illegaal gedeelde inhoud, en anderzijds schadelijke content, haatzaaiende uitlatingen en desinformatie die niet altijd illegaal zijn. Ze onderstrepen het beginsel “wat offline illegaal is, is dat ook online”.
 • Zelfreguleringen en co-reguleringen hebben de voorbije jaren veel goeds verricht. Ze verzekeren dat platformen zorgvuldig, evenredig en niet-discriminerend te werk gaan en voorkomen dat onopzettelijke inhoud die niet illegaal is, wordt verwijderd. Het gevaar bij deze reguleringen is dat ze kunnen leiden tot verplichte filtering van de geüploade inhoud. Er is nood aan een duidelijk kader voor het bestrijden en verwijderen van illegale content en aan activiteiten om ervoor te zorgen dat deze content snel wordt gemeld en verwijderd.
 • Het Europees Parlement vraagt verduidelijking van de actieve en passieve rol van platformen. Aanbieders van internettoegang vervullen een passieve en neutrale rol en kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor illegale inhoud. Een actieve rol is wanneer een platform inhoud creëert of in zekere mate bijdraagt aan de illegaliteit van inhoud of als zij inhoud van derde partijen als eigen inhoud overneemt. Onlinetussenpersonen kunnen niet louter als actief beschouwd omwille van de maatregelen die ze nemen om illegale content te bestrijden.
 • Bij twijfel over het “illegale” karakter van bepaalde inhoud, moet deze onderworpen worden aan menselijke evaluatie en mag niet zomaar overgegaan worden tot het verwijderen van deze inhoud. Geautomatiseerde instrumenten zijn niet in staat om illegale content op betrouwbare wijze te onderscheiden van inhoud die in bepaalde context legaal is. Het Europees Parlement streeft voor een onafhankelijk geschillenbeslechtingsorgaan om geschillen over de rechtmatigheid van geüploade content te beslechten. Dit orgaan mag mee gefinancierd worden door de online platformen via een speciaal fonds en wordt beheerd door een Europese entiteit. De platformen kunnen boetes opgelegd krijgen wegens niet-naleving van de wetgeving. Deze boetes helpen bij de financiering van het speciaal fonds.
 • Gebruikers moeten illegale content gemakkelijk kunnen aangeven. Deze melding moet voldoende onderbouwd zijn zodat er een weloverwogen besluit kan genomen worden. Wanneer een beslissing wordt genomen, worden alle partijen hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer een persoon herhaaldelijk illegale content plaatst, neemt het platform gepaste maatregelen. Voorts moeten platformen verplicht illegale content, die een ernstig strafbaar feit kan vormen, melden aan de bevoegde rechtshavingsinstanties.
 • Platformen worden verplicht jaarlijks een transparantieverslag te publiceren met onder andere het totaal aantal meldingen, aantal verwijderingen, maatregelen tegenover herhaaldelijke inbreuken, etc.

Striktere regulering persoonsgerichte advertenties

Het Europees Parlement wil persoonsgerichte advertenties strikter maken. Platformen tonen doelgerichte advertenties om hun winst te vergroten, maar gebruiken hiervoor veel data van de gebruikers. Het Europees Parlement streeft naar strikte voorwaarden voor het gebruik van gerichte persoonlijke reclame door middel van vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de gebruiker. Zo krijgen gebruikers meer controle over hun eigen data en hebben ze de keuze om persoonlijke reclame te weigeren, te beperken of aan hun eigen behoeften aan te passen. De toestemming voor gerichte reclame wordt niet als vrij en geldig beschouwd indien de toegang tot de dienst afhankelijk wordt gesteld van gegevensverwerking.

Het Parlement vraagt hierom nieuwe transparantiemaatregelen voor de vaststelling van een kader voor de betrekkingen tussen platform en gebruiker, onder meer voor reclame, digitale nudging en preferentiële behandeling. Daarnaast vraagt ze de Europese Commissie na te gaan welke mogelijkheden er zijn om gerichte reclame te reguleren, alsook een geleidelijke afschaffing die leidt tot een verbod.

Het voorstel tot het verbieden van persoonsgerichte advertenties, baart de sector zorgen. Online advertenties zijn namelijk een belangrijke inkomstenbron en zorgen ervoor dat burgers nog steeds veen gratis content ter beschikking krijgen. Uitgevers gebruiken hiervoor inderdaad data van de lezers om hen informatie op maat te bezorgen, inclusief advertenties, met respect voor hun privacy. Deze financiering garandeert dat journalistiek gratis en onafhankelijk blijft.

Het grootste deel van advertentie-inkomsten lopen uitgevers echter mis. Deze gaan rechtstreeks naar de GAFA’s van de wereld en zorgen ervoor dat kleinere spelers moeten vechten om zich staande te houden. De sector vreest dan ook dat het verbieden van persoonsgerichte advertenties enkel de kleine spelers zal treffen, waardoor de kwaliteit van berichtgeving in het gedrang komt. In plaats daarvan is er nood aan wetgeving die de grondrechten en de bescherming van burgers waarborgt en tegelijk instaat voor gelijke concurrentie. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het recht op privacy van de burger en het recht om hen diensten te verlenen, zoals kwaliteitsjournalistiek. De regulering terzake moet zich enerzijds focussen op het datagebruik en de monopolisering van advertentie-inkomsten van de grote platformen, en anderzijds op het waarborgen van de duurzaamheid van pers en media.

De vrijheid van meningsuiting en van informatie zorgen ervoor dat we beschikken over een vrij en divers pers- en medialandschap, mede met het oog op de bescherming van onafhankelijke journalistiek. Gebruikers moeten ook beter in staat zijn hun grondrechten online af te dwingen. De snelle ontwikkelingen op technologisch vlak vereisen ook om persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer te beschermen.

De nieuwe Digital Services Act heeft als hoofddoel de veiligheid van gebruikers op het internet te beschermen en zal online platformen verplichten hun steentje bij te dragen. Het is nu wachten op het officiële wetsvoorstel van de Europese Commissie.

Vlaamse Nieuwsmedia juicht akkoord in de Raad inzake de Copyright Richtlijn toe

11 februari 2019

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt de beslissing van de lidstaten om vooruit te gaan met de door de Europese Commissie voorgestelde hervorming van de Copyright Richtlijn. De goedkeuring van een nieuw mandaat door de Coreper afgelopen vrijdag was noodzakelijk opdat de laatste onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement van start kunnen gaan.

Hoewel de tekst  zoals die werd goedgekeurd op 8 februari 2019 een stap in de goede richting is – aangezien hij een verbetering inhoudt van de formulering van het vorige mandaat – zal hij nog steeds leiden tot aanzienlijke rechtsonzekerheid voor persuitgevers, aangezien het gebruik van hun content door aggregatoren en zoekmachines niet voldoende duidelijk wordt beschermd, wat tenslotte de bedoeling van dit recht is. Het Europees Parlement  stelt in zijn benadering van artikel 11 (het recht van de persuitgever) – die door veel lidstaten in de Coreper werd gesteund of flexibel werd toegepast – een evenwichtige en afdwingbare oplossing voor om persuitgevers te beschermen tegen het gratis hergebruik van content door onlinediensten in de digitale omgeving.

De trialoog, die vanavond van start gaat, is een unieke gelegenheid om het juiste evenwicht te vinden voor het online-ecosysteem door de huidige regelgeving inzake copyright aan te passen aan de technologische revolutie. To be continued!

PERSBERICHT: Europees Parlement stemt voor het veiligstellen van de toekomst van journalistiek in Europa

12 september 2018

Vandaag heeft het Europees Parlement in Straatsburg een verslag over auteursrecht aangenomen dat zal bijdragen tot een duurzamere en digitale toekomst voor de Europese nieuwsmedia-industrie. Met de goedkeuring van een naburig recht voor persuitgevers erkent het Parlement de waarde van professionele journalistiek en geeft het persuitgevers een sterkere juridische basis voor de bescherming van hun investeringen in originele en creatieve content.

 

 

“We hebben het uitgeversrecht nodig om de honderdduizenden jobs in de Europese nieuwsmediasector te beschermen en in het bijzonder voor de bescherming van de toekomst van de professionele journalistiek en haar rol om het democratische debat te faciliteren”, aldus Wout van Wijk, uitvoerend directeur van News Media Europe.
Vlaamse Nieuwsmedia is verheugd dat het Europees parlement heeft gestemd voor een eerlijk en werkbaar digitaal ecosysteem. Het uitgeversrecht is belangrijk omdat het:

 • honderdduizenden jobs in de Europese uitgeverijsector beschermt en bijdraagt tot het afremmen van het alarmerende aantal afvloeiingen onder journalisten dat elk jaar toeneemt
 • ertoe bijdraagt dat het onaanvaardbaar wordt om perspublicaties online zonder toestemming te kopiëren en monetiseren, zoals het altijd het geval geweest is offline
 • bijdraagt aan het in stand houden van een zeer diverse pers die onze Europese cultuur en talen bevordert
 • uitgevers stimuleert om consumenten te blijven voorzien van kwaliteitsvolle, gefactcheckte content op het internet
 • innovatie en start-ups aanmoedigt

Het door het Europese Parlement gestemde uitgeversrecht:

 • geeft uitgevers eindelijk de juridische erkenning die ze verdienen en die muziek- en filmproducenten en omroepen reeds jaren genieten. Er is geen enkele reden om uitgevers niet dezelfde rechten toe te kennen.
 • tast het recht van individuen om hyperlinks te delen niet aan;
 • geeft journalisten recht op een billijk aandeel van de inkomsten gegenereerd door licenties die uitgevers afsluiten met o.a. platforms;

De goedkeuring van het verslag van het Parlement over het auteursrecht is een belangrijke stap in de herziening van de Europese auteursrechtwetgeving. Het eindresultaat op basis van de trialoog tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie wordt tegen het einde van het jaar verwacht.
Groot-Bijgaarden, 12 september 2018

Het Europees Parlement zwicht voor de druk van Silicon Valley en brengt de eigen Europese creatieve industrieën in gevaar

6 juli 2018

Het Europese Parlement in Straatsburg stemde op 5 juli 2018 het JURI-verslag terug naar de tekentafel waardoor een betere bescherming van de investeringen van de uitgevers in het digitale tijdperk in gevaar komt. Artikel 11 zou voor nieuwsuitgevers een belangrijke stap zijn in het streven  naar een beter level playing field met online-platforms, zoals Google en Facebook.

De stemming laat zien dat de leden van het Europees Parlement geen vertrouwen hebben in de mening van hun deskundige collega’s die zich de afgelopen twee jaar over dit voorstel van richtlijn hebben gebogen. De stemming laat zien dat de leden van het Europees Parlement gezwicht zijn voor de agressieve – en zelfs misleidende – anti-auteursrecht campagne van activisten en internetgiganten.  Zij bestookten de leden van het Europees Parlement in de aanloop van plenaire stemming met meer dan 35.000 e-mails.

Vlaamse Nieuwsmedia betreurt dat het Europees Parlement niet gestemd heeft voor een eerlijk en werkbaar digitaal ecosysteem ten voordele van consumenten, platforms, uitgevers en iedereen die deel uitmaakt van het internet. Om competitief te blijven moeten uitgevers efficiënt en winstgevend kunnen concurreren op alle platformen, wat duidelijke door de markt erkende rechten vereist. Het huidige gebrek aan duidelijkheid komt alleen maar derde partijen ten goede die freeriden op de investeringen van nieuwsuitgevers.
De Europese parlementsleden zullen de tekst zoals goedgekeurd door de JURI-Commissie nu amenderen en ter bespreking voorleggen in de plenaire vergadering van september.

Uitgevers krijgen een gunstig oordeel van de JURI-commissie met betrekking tot het uitgeversrecht

21 juni 2018

Op 20 juni vond er een belangrijke stemming plaats in de Commissie voor Juridische zaken (JURI-Commissie) inzake het voorstel van richtlijn inzake auteursrechten. De 4 betrokken commissies van het Europees Parlement (de IMCO-Commissie, de CULT-Commissie, de ITRE-Commissie en de LIBE-Commissie) hadden de voorbije maanden reeds hun stemming uitgebracht. Nu heeft de JURI-Commissie eindelijk het mandaat van het Europees Parlement gestemd om in trialoog onderhandeling te kunnen gaan met de Europese Raad. In navolging van de andere commissies heeft ook de JURI-Commissie het uitgeversrecht positief beoordeeld.

In de huidige auteursrechtelijke wetgeving is het namelijk nog steeds zo dat, in tegenstelling tot film- en muziek producenten, uitgevers geen eigen recht hebben en dus niet over voldoende juridische bescherming beschikken. Uitgevers pleiten al jaren om dezelfde erkende status te verkrijgen. Op 14 september 2016 stelden de Europese commissarissen Andrus Ansip en Günther Oettinger het voorstel van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor. Door de razendsnelle digitale ontwikkelingen drong een modernisering van het auteursrecht zich op die is aangepast aan de 21ste eeuw. Artikel 11 van dit voorstel voert een uitgeversrecht in dat aan de bezorgdheden van de uitgevers tegemoetkomt.

Het uitgeversrecht beoogt, als aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken zodat uitgevers met derden overeenkomsten kunnen sluiten gericht op het hergebruik van hun digitale content. Hierdoor kunnen uitgevers uit eigen hoofde aanspraken verwerven op de exploitatie van de door hen uitgegeven content. Deze versterking van de positie van de uitgever zal meer zekerheid bieden en zal vooral een hulpmiddel zijn om op te treden tegen parasieten en content aggregatoren die zelf geen bijdrage leveren aan de totstandkoming van content en creatieve inspanningen van uitgevers en de content zonder licentie op ontoelaatbare wijze hergebruiken.

De invoering van een uitgeversrecht is noodzakelijk omdat een gelijk speelveld kan worden gecreëerd op het internet. De JURI-Commissie erkent hiermee nu ook de belangrijke rol van uitgevers in het Europese medialandschap. Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van content door een pluriform aanbod aan te beiden. Momenteel biedt het huidig juridisch kader onvoldoende bescherming om investeringen terug te kunnen verdienen. Nieuwsmedia moeten in staat zijn hun content eerlijk op de markt te brengen en daar een faire vergoeding voor in de plaats krijgen. Artikel 11 van de Auteursrechtrichtlijn verschaft uitgevers van perspublicaties de noodzakelijke rechten om hun perspublicaties te kunnen vermarkten.

Het Europees Parlement en de Raad hebben nu elks hun oordeel op tafel liggen. Indien het mandaat van de JURI-Commissie niet wordt gecontesteerd, kunnen de onderhandelingen in de trialoog tussen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement, worden opgestart wat de laatste stap is in het lange onderhandelingsproces met betrekking tot het uitgeversrecht. Indien het mandaat toch gecontesteerd zou worden (door minstens 76 MEP’s), dient het Europees Parlement eerst begin juli nog plenair te stemmen over de tekst die het voorwerp uitmaakt van het mandaat vooraleer de trialoog onderhandelingen kunnen worden opgestart.

Vlaamse Nieuwsmedia hoopt dat nieuwsuitgevers de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben om een sterkere onderhandelingspositie te bekomen en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.

Rapporteur van het Europees Parlement Axel Voss steunt het uitgeversrecht

18 april 2018

 
18 april 2018
In de Commissie Juridische Zaken heeft rapporteur Axel Voss een voorstel ingediend dat persuitgevers een exclusief recht toekent als noodzakelijk onderdeel van de Europese auteursrechtelijke hervorming. In de huidige auteursrechtelijke wetgeving is het namelijk nog steeds zo dat, in tegenstelling tot film- muziek en omroepproducenten, uitgevers geen eigen recht hebben en dus niet over dezelfde juridische bescherming beschikken. Een wettelijke verankering van een uitgeversrecht is noodzakelijk om de diversiteit van nieuwscontent en de toekomst van kwaliteitsvolle journalistiek in Europa te verzekeren. Bovendien moet het recht op informatie van de burgers als één van de basispijlers in een democratische samenleving diep verankerd en voldoende beschermd blijven.
Ook Europees Commissaris Andrus Ansip steunt het uitgeversrecht en verdedigde de auteursrechtelijke belangen van de uitgevers tijdens de Londen Book Fair. Hij beargumenteert dat de auteurswetgeving werd gecreëerd vóór de digitale revolutie. Deze digitalisatie heeft tot nieuwe businessmodellen geleid waarbij het internet een belangrijke marktplaats is geworden voor toegang en distributie tot auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om onze culturele diversiteit te waarborgen, dient de huidige wetgeving te worden aangepast zodoende de creatieve en culturele sectoren competitief kunnen blijven in dit digitale tijdperk.
De voorbije maanden hebben de verschillende commissies in het Europees parlement (de IMCO-Commissie, de CULT-Commissie, de ITRE-Commissie en de LIBE-Commissie) een positieve stemming uitgebracht aangaande het uitgeversrecht zoals dit in het oorspronkelijke voorstel van Auteursrechtrichtlijn door de Europese Commissie werd gelanceerd, weliswaar elks met hun eigen accenten en modaliteiten. De stemming in de laatste commissie, namelijk de Commissie Juridische Zaken zal plaatsvinden in de tweede helft van de maand juni 2018.
In het herwerkte artikel 11 heeft Axel Voss een bijkomende bescherming toegevoegd aan het uitgeversrecht, namelijk door een “onvervreemdbaar recht op een eerlijke en evenredige vergoeding voor dergelijk gebruik” in te voegen.
Aangezien er veel verwarring bestaat rond het toepassingsgebied van het hyperlinken, wordt er in rechtsoverweging 33 verduidelijkt dat deze bescherming zich niet uitstrekt tot handelingen van hyperlinking die geen mededeling aan het publiek vormen (dit in overeenstemming met o.a. het GS Media arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie), met name hyperlinking naar inhoud die met toestemming van de rechthebbende op het internet beschikbaar werd gemaakt voor het publiek, alsook hyperlinks naar inhoud die beschikbaar is op een andere website zonder toestemming van de rechthebbende voor niet-commerciële doeleinden door een persoon die niet wist of redelijkerwijs geen kennis kon hebben van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website.
Vlaamse Nieuwsmedia hoopt dat nieuwsuitgevers de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben om een sterkere onderhandelingspositie te bekomen en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.
Vlaamse Nieuwsmedia steunt dan ook de standpunten van de Europese associaties die de kranten-en magazine uitgevers vertegenwoordigen, namelijk NME, EMMA, ENPA en EPC. Zij benadrukken in hun persbericht het volgende:
uitgevers bieden een noodzakelijke dienst aan door te investeren in kwaliteitsvolle journalistiek, wat de beste en meest efficiënte manier is om een antwoord te bieden tegen polemiek en valse informatie op het internet. Het is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat derde partijen zonder toestemming en vergoeding misbruik maken van de content en merken van kranten en magazines voor commerciële doeleinden”.

Na de gunstige beoordeling van de IMCO-commissie staan ook de CULT en ITRE-commissies van het Europees Parlement positief tegenover het uitgeversrecht

13 juli 2017

De parlementaire Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT), alsook de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) zijn op 11 juli 2017 overgegaan tot een stemming over hun opinie over het voorstel Auteursrechtrichtlijn van de Europese Commissie. Beide commissies zijn voorstander van de invoering van een uitgeversrecht. Dit recht is een erkenning van de rol die nieuwsuitgevers spelen in de huidige democratie en is noodzakelijk om de toekomst van kwaliteitsvolle, vrije en onafhankelijke journalistiek in Europa te verzekeren. Een uitgeversrecht versterkt de positie van nieuwsuitgevers ten opzichte van derden om te kunnen optreden tegen nieuwsaggregatoren en internetplatforms die content op ontoelaatbare wijze hergebruiken.
De commissies van het Europees Parlement die tot nu toe hun standpunt over het voorstel van de Europese Commissie hebben uitgebracht, steunen met andere woorden alle drie het uitgeversrecht. Op 8 juni 2017 stemde de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO-commissie) immers voor het behoud van het uitgeversrecht, zoals dit door de Europese Commissie in haar voorstel van richtlijn op 14 september werd voorgesteld.
De CULT en ITRE gaan nog een stapje verder door het toepassingsgebied van het uitgeversrecht uit te breiden door aan te geven dat de bescherming ook moet gelden voor de print (waar in het voorstel van de Europese Commissie enkel het digitaal hergebruik wordt beschermd). Terecht wordt geargumenteerd dat aan de papieren publicaties dezelfde bescherming moet worden toegekend omdat ook andere rechthebbenden van een naburig recht over de volledige reikwijdte van rechten beschikken, zowel voor print als voor digitaal.
Hieronder een kort overzicht van wat de CULT en ITRE-commissies hebben gestemd:

 • beide commissies breiden het toepassingsgebied van artikel 11 Auteursrechtrichtlijn uit naar de print;
 • beide commissies verduidelijken het gebruik van hyperlinks waarbij vooral de CULT-commissie wil garanderen dat het uitgeversrecht geen beletsel vormt voor het rechtmatig private en niet commerciële gebruik van perspublicaties door individuele gebruikers;
 • beide commissies onderschrijven dat lidstaten een billijk aandeel van de inkomsten die voortkomen uit het gebruik van de rechten van persuitgevers kunnen laten toekomen aan de auteurs;
 • de ITRE-commissie is voorstander van een beschermingsduur van 20 jaar vanaf de eerste publicatie van het persartikel, maar de CULT-commissie verwerpt echter het voorstel van de Europese Commissie om de rechten 20 jaar te laten gelden, volgens hen is 8 jaar voldoende.

De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) dient zich in september nog uit te spreken over het voorstel van de Auteursrechtrichtlijn en in oktober dient uiteindelijk de hoofdcommissie Juridische Zaken (JURI) haar finale stem uit te brengen. In het reeds eerder gecommuniceerde ontwerprapport bleek de JURI-commissie eerder een afwijzende houding aan te nemen tegenover het uitgeversrecht door dit af te zwakken tot een minimaal handhavingsrecht dat enkel kan worden ingeroepen bij geschillenprocedures. Het uitgeversrecht werd in dit rapport herleid tot een “vermoeden van vertegenwoordiging” dat uitgevers kunnen inroepen, wat hun bewijsplicht zou verlichten aangezien een uitgever niet langer zou moeten aantonen dat hij over alle rechten van een publicatie beschikt. Vlaamse Nieuwsmedia heeft reeds aangegeven dat dit een magere troost zou zijn voor nieuwsuitgevers aangezien hierdoor nog steeds een rem wordt gezet op de innovatie en het maken van kwaliteitsvolle content.
Sinds de opstelling van dit rapport is de rapporteur van de JURI-commissie Theresa Comodini Cachia (EPP) echter opgestapt en heeft Duits Europarlementslid Axel Voss  (EPP) haar rol als nieuwe rapporteur overgenomen dus het valt nog af te wachten of deze dezelfde koers zal varen. De EPP-groep steunt namelijk eveneens het uitgeversrecht zoals voorgesteld in het voorstel van de Europese Commissie:
“The EPP Group is of the opinion that a specific right for publishers provides more legal certainty regarding licensing and enforcement of rights. Strengthening the press publishers’ position also contributes to safeguarding quality journalism over fake news.
Therefore, our Group is in favour of a genuine right for press publishers as proposed by the Commission in Art. 11.”[1]

Nadat de LIBE en JURI-commissies zijn overgegaan tot de stemming zal het Europees Parlement eind december het voorstel van Auteursrechtrichtlijn in plenaire zitting behandelen waarna de besprekingen met de Raad van start zullen gaan.
[1] http://www.eppgroup.eu/news/Copyright-Directive%3A-EPP-Group-general-line

De Vlaamse krantenuitgevers juichen de positieve houding van de IMCO-commissie tegenover het uitgeversrecht toe

16 juni 2017

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO-commissie) van het Europees Parlement is op 8 juni 2017 als eerste Commissie overgegaan tot de stemming van haar rapport. Hoewel het rapport van MEP Stihler uitging van een schrapping van artikel 11 inzake het uitgeversrecht, hebben de IMCO-commissieleden gestemd voor het behoud van het uitgeversrecht, zoals dit door de Europese Commissie in haar voorstel van richtlijn op 14 september werd voorgesteld.
Meer nog, het toepassingsgebied van het uitgeversrecht wordt door de IMCO-commissie zelfs versterkt door in de overwegingen aan te geven dat de bescherming ook zou moeten gelden voor de print (waar in het voorstel van de Europese Commissie enkel het digitaal hergebruik wordt beschermd). De IMCO-commissie argumenteert hierover dat ook andere rechthebbenden van een naburig recht (fonogramproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties) over de volledige reikwijdte van rechten beschikken, zowel voor print als voor digitaal. Terecht wordt aangehaald dat aan de papieren publicaties dezelfde bescherming moet worden toegekend.
Een wettelijke verankering van een uitgeversrecht is noodzakelijk om de diversiteit van nieuws en de toekomst van kwaliteitsvolle journalistiek in Europa te verzekeren. Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en moeten hun content dan ook eerlijk kunnen vermarkten. Een uitgeversrecht versterkt de positie van nieuwsuitgevers ten opzichte van derden om te kunnen optreden tegen aggregatoren en internetplatforms die content op ontoelaatbare wijze hergebruiken.
Ondertussen is ook bekend geraakt dat de Maltese Europarlementariër Theresa Comodini Cachia (EPP), rapporteur van de Commissie Juridisch Zaken opstapt en een mandaat in het Maltese Parlement zal opnemen. Comodini zwakte in haar rapport van de Commissie Juridische Zaken het uitgeversrecht af tot een vermoeden van representativiteit dat enkel kan worden ingeroepen bij geschillenprocedures. Duits Europarlementslid Axel Voss werd intussen door de EPP-groep aangesteld als nieuwe rapporteur.
Vlaamse Nieuwsmedia blijft hopen dat nieuwsuitgevers aan de eindmeet de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben teneinde een sterkere onderhandelingspositie te bekomen  en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.