Home » Posts tagged "Kamer"

Het Belgisch uitgeversrecht is een feit

16 juni 2022

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt de goedkeuring vandaag, 16 juni 2022, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de wet tot omzetting van de Europese richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (de zogenaamde DSM Richtlijn). De wet wordt nu ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning.

De Lidstaten hadden tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten, maar slechts drie landen slaagden erin deze deadline te halen. België werd vervolgens al tweemaal door de Europese Commissie op de vingers getikt.

De omzetting van de DSM Richtlijn introduceert onder meer het uitgeversrecht, een nieuw exclusief naburig recht voor persuitgevers op basis waarvan eenieder toestemming van de uitgever nodig heeft bij het hergebruik van een perspublicatie. Uitgevers krijgen met andere woorden het beslissingsrecht in handen over hoe en waar hun content online wordt verspreid.

Het uitgeversrecht mag dan wel een nieuw gegeven zijn voor persuitgevers, andere content producenten genieten al jaar en dag van een eigen naburig recht. Met deze richtlijn en de nationale omzetting ervan, komt er een einde aan dit ongelijk speelveld dat nooit had mogen bestaan en krijgen persuitgevers eindelijk waar zij recht op hebben.

De wet is in grote mate gelijk gebleven aan het wetsvoorstel dat afgelopen april in de Kamer werd ingediend, met als terechte verduidelijking een bijkomende nadruk op het exclusieve karakter van het uitgeversrecht.

De wet, die in werking zal treden van zodra deze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, voorziet in o.a. (i) geschillenbeslechtingsprocedures tussen platformen en uitgevers enerzijds en tussen uitgevers en journalisten anderzijds;  (ii) informatieverplichtingen zowel ten opzichte van platformen als van uitgevers; (iii) uitzonderingen inzake het hergebruik van perspublicaties zoals deze in de richtlijn beschreven stonden; (iv) een passende vergoeding voor journalisten die langs journalistenzijde collectief via een beheersvennootschap zal moeten worden onderhandeld.

 

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt het akkoord in de Kamercommissie Financiën inzake btw op digitale publicaties

19 maart 2019

De Commissie Financiën van de Kamer keurde vandaag op 19 maart 2019 een door Open VLD en MR ingediend wetsvoorstel goed dat het btw tarief op digitale publicaties gelijkschakelt met het tarief op de papieren publicaties. Hiermee komt er een einde aan de huidige ongelijke behandeling van digitale en papieren publicaties.

Door de gelijkschakeling, zal voortaan een nultarief gelden voor papieren en digitale kranten en weekbladen. Naar deze aanpassing werd lange tijd uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, viel anno 2019 niet langer te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëerde een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal.

Na goedkeuring door de Kamer is plenaire zitting, kan het nieuwe regime in werking treden met ingang van 1 april 2019.

 

Parlement keurt nieuwe cookie regels goed

5 juli 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia

Op 21 juni 2012 keurde de Kamer, gevolgd door de Senaat op 28 juni 2012, het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie goed. Daarin is één van de 128 artikelen gewijd aan cookies. Hiermee is België er eindelijk in geslaagd Richtlijn 2009/136/EG om te zetten  in nationaal recht.

Artikel 88 van het wetsontwerp bepaalt dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker slechts is toegestaan op voorwaarde dat de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven nadat hij correct werd geïnformeerd over de verwerking. Slechts in twee gevallen moet geen toestemming worden gevraagd: (i) indien er sprake is van enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk en (ii) indien strikt noodzakelijk om er voor te zorgen dat de aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij deze dienst levert.

De Belgische wetgever heeft met dit wetsontwerp niets anders gedaan dan de verplichting uit de Richtlijn om de internaut vooraf te informeren en zijn toestemming te vragen, op zeer vage wijze te hernemen. Over de wijze waarop die toestemming in de praktijk door de internaut zal moeten gebeuren, rept het wetsontwerp met geen woord.

Het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande dit wetsontwerp brengt enige duidelijkheid ter zake. Zo moet er een onderscheid gemaakt worden tussen first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst om het surfen vlotter te laten verlopen (bv. het onthouden van taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren bij een webwinkel). Third party cookies  zijn cookies die door een andere partij op de computer van de internaut worden geplaatst (bv. door adverteerders) om het surfgedrag van de internaut te registreren en zo efficiënter te kunnen adverteren.

De cookies die zijn vrijgesteld van de toestemmingsplicht zijn voornamelijk bepaalde first party cookies, van het type user input session cookies (bv. taalinstellingen, klantidentificatie, virtueel winkelwagentje). Cookies die duidelijk niet onder de vrijstelling vallen zijn cookies die niet op expliciet verzoek van de gebruiker worden geplaatst en die worden gebruikt voor ongedefinieerde doeleinden (voornamelijk third party cookies).

Niettegenstaande de opmerking van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat het bewuste artikel 88 een loutere technische omzetting is van het toestemmingsbeginsel en zodoende onvoldoende is als wettelijke bepaling om alle types en vormen van cookies afdoende af te bakenen en te legitimeren, blijft het wetsontwerp op dit punt vaag. Met als gevolg dat, net zoals in Nederland, waar de nieuwe cookie regels begin juni van kracht werden, de betrokken sectoren zich ook in ons land het hoofd zullen moeten breken over hoe de nieuwe regels correct kunnen worden geïmplementeerd.

Het wetsontwerp vindt u hier.
Het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vindt u hier.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.