Home » Posts tagged "veiligheid journalisten"

Europa zet in op bescherming van journalisten

29 april 2022

De Europese Commissie heeft haar langverwachte anti-SLAPP regelgeving voorgesteld. SLAPPs, Strategic lawsuits against public participation,  zijn een opkomend fenomeen waarmee verschillende journalisten en/of mediabedrijven jammer genoeg meer en meer in aanraking komen. Het gaat om gerechtelijke procedures die worden opgestart om (kritische) nieuwsmedia het zwijgen op te leggen. In die (soms op niets gegronde) procedures worden torenhoge bedragen gevorderd met als enige intentie de journalisten/mediabedrijven te intimideren en op kosten te jagen zodat ze niet langer over bepaalde zaken zullen schrijven.  

SLAPPs zijn niet alleen problematisch voor de journalisten en mediabedrijven maar vormen ook een bedreiging voor de persvrijheid en de vrijheid op vrije meningsuiting. Het is dan ook noodzakelijk dat er concrete maatregelen genomen worden zodat journalisten en mediabedrijven hiertegen beschermd worden en dat de persvrijheid én de vrijheid van vrije meningsuiting gewaarborgd wordt. Vlaamse Nieuwsmedia juicht het Europees initiatief dan ook toe.  

De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, spitsen zich toe op twee luiken: (i) een Europese richtlijn die van toepassing is op burgerlijke procedures met een grensoverschrijdend karakter en (ii) aanbevelingen voor lidstaten om dezelfde maatregelen op nationaal vlak te laten gelden, dit voor alle rechtszaken.  

Het voorstel van richtlijn omvat volgende zaken: 

 • De rechter krijgt de mogelijkheid om een dergelijke procedure vroegtijdig kennelijk ongegrond te verklaren op vraag van de verweerder. De eiser krijgt vervolgens de kans om te bewijzen dat de zaak niet ongegrond is.  
 • Wanneer een zaak kennelijk ongegrond is verklaard, moet de eiser alle gerechtskosten (met inbegrip van alle advocatenkosten van de gedaagde partij) op zich nemen en kan deze ook onderworpen worden aan effectieve, proportionele en afschrikkende straffen. De rechter kan voorafgaand de procedure een zekerheid eisen van de eiser met betrekking tot de procedurekosten. 
 • De verweerder zal de mogelijkheid krijgen om een schadevergoeding te vragen voor alle geleden materiële en immateriële schade. 
 • Niet-gouvernementele organisaties die de rechten van personen betrokken bij dergelijke zaken beschermen, mogen als derde partij tussenkomen om steun te verlenen aan de verweerder of om informatie te verlenen.  

De aanbevelingen van de Europese Commissie treden onmiddellijk in werking en worden na achttien maanden gecontroleerd. Deze sporen de lidstaten aan bovenstaande maatregelen ook op nationaal vlak te hanteren:  

 • Er moet een nationaal wettelijk kader voorzien worden waarin de nodige waarborgen verzekerd worden. Dit omvat o.a. de mogelijkheid tot het vroegtijdig ongegrond verklaren van de procedure, tot het toekennen van de schadevergoeding aan de verweerder en het toewijzen van alle gerechtskosten en het opleggen van straffen aan de eiser. Lidstaten moeten ook zorgen dat het wettelijk kader inzake laster geen onrechtvaardige gevolgen heeft op de vrijheid van meningsuiting of voor de open, vrije en pluralistische media. 
 • Lidstaten moeten opleidingen voorzien voor enerzijds juridische beroepen en anderzijds voor de partijen die het doelwit kunnen worden van SLAPPs. Juridische beroepen leren hoe ze best een dergelijke procedure aanpakken en journalisten (en mediabedrijven) hoe ze een dergelijke zaak kunnen erkennen en wat hun rechten zijn.  
 • Er moeten bewustmakingcampagnes worden georganiseerd zodat SLAPPs onmiddellijk erkend worden. 
 • Slachtoffers moeten toegang krijgen tot individuele en onafhankelijke steun. Dit kan in de vorm van bijstand door advocatenkantoren zijn maar eveneens door andere organisaties zoals media- en persraden en mensenrechtenorganisaties.  Lidstaten voorzien hiervoor een centraal punt. 

 

Europese Commissie vraagt extra bescherming voor journalisten

17 september 2021

De Europese Commissie heeft zijn aanbevelingen gepubliceerd inzake het waarborgen van de bescherming, de veiligheid en de emancipatie van journalisten en andere mediaprofessionals in de Europese Unie. De aanbevelingen sporen de lidstaten aan om binnen de achttien maanden concrete acties te ondernemen zodat de mediavrijheid, mediapluralisme, het recht op informatie, het recht op vrije meningsuiting, het recht op integriteit en het recht op non-discriminatie gepromoot en beschermd worden.

Concreet vraagt de Europese Commissie volgende zaken te ondernemen:

 • Lidstaten moeten alle strafbare feiten gepleegd tegen journalisten – of deze nu offline of online gebeuren – onderzoeken en vervolgen. De lidstaten worden ook aangespoord informatie over deze feiten te delen met andere lidstaten.
 • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en de journalisten met elkaar in dialoog treden om (i) dreigementen en aanvallen tegen journalisten te voorkomen; (ii) persoonlijke bescherming te bieden aan journalisten die bedreigd worden met een fysieke aanval; (iii) de rol van journalisten tijdens protesten en demonstraties te erkennen en procedures op te stellen waarbij hun werk verzekerd wordt.
 • Lidstaten moeten gratis ondersteunende diensten aanbieden aan journalisten en andere mediaprofessionals die juridisch advies, psychologische ondersteuning en journalisten onderdak bieden. Daarnaast zijn er contactpunten nodig die journalisten en redacties steun bieden bij online bedreigingen en intimidaties.
 • Lidstaten moeten erop toezien dat publieke autoriteiten transparante, eerlijke en non-discriminatoire voorwaarden en procedures opleggen voor journalisten tijdens persconferenties en andere evenementen. Daarnaast moeten journalisten ook makkelijk toegang krijgen tot de nodige publieke informatie.
 • Lidstaten moeten ondersteuning bieden aan zelfregulerende instanties en andere sector-gerelateerde verenigingen wanneer zij opleidingsactiviteiten aanbieden (o.a. over het voorkomen en het bestrijden van geweld en intimidaties tegen journalisten). Deze moeten aanbevolen worden aan redacties zodat ook zij intimidaties, bedreigingen en geweld ten opzichte van hun journalisten kunnen voorkomen.
 • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en werkgroepen regelmatig rapporteren over hun bevindingen naar de preventie van online bedreigingen en aanvallen tegen journalisten. Er moet onder meer vermeld worden of de genomen maatregelen van de lidstaat effectief zijn. Daarnaast moet ook samengewerkt worden met online platformen om deze bedreigingen te voorkomen.
 • Lidstaten moeten eveneens concrete maatregelen nemen ter bescherming van vrouwelijke journalisten en andere minderheidsgroepen.

© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.