Home » Posts tagged "vlaamse mediasector"

Vlaamse Nieuwsmedia tekenen Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag

7 maart 2022

Vandaag, 7 maart 2022, heeft de Vlaamse Mediasector in het bijzijn van Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, de engagementsverklaring inzake het Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag ondertekend.

Het Actieplan, waar ruim twee jaar aan is gewerkt, bevat enkele concrete doelstellingen en acties die de mediasector moeten helpen grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, dit zowel preventief als reactief:

 • Het opvolgen van het Sociaal Charter voor de Media. Hierin werd geëngageerd een helder integriteitsbeleid te voeren d.m.v. een integriteitscode of vermelding in het arbeidscontract. Dit voorziet onder meer hoe de organisatie omgaat met individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen, welke maatregelen ze nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de mogelijke procedures om dit gedrag te melden.
 • Het oprichten van enerzijds een sectoraal overlegplatform waarin teruggekoppeld wordt met de acties genomen in het kader van het Actieplan en anderzijds van een stuurgroep om richting te verlenen.
 • Het monitoren van welzijn en grensoverschrijdend gedrag.
 • Het uitwerken van een welzijnsbeleid in het kader van preventie. Dit omvat o.a. het in de kijker zetten van bestaande tools, het opstellen van een duidelijk begrippenkader, het bekendmaken van hulplijnen en het promoten van genderkamers. Daarnaast moet ingezet worden op het sensibiliseren van omstaanders die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag en het hen leren hiermee om te gaan. Ook zal een vlaggensysteem worden gehanteerd waarbij via tekeningen en andere vormen gewerkt wordt om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De vertrouwenspersoon moet het aanspreekpunt zijn voor alle personen en moet dusdanig aanwezig zijn in de bedrijven. Voorts wordt ingezet op intimiteitscoördinatie, waarbij gewaakt wordt over mentale en fysieke veiligheid van de cast en crew bij producties.
 • Onderwijsinstellingen worden ondersteund zodat studenten die stage lopen zich bewust zijn van hoe ze moeten omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
 • Verslaggeving over grensoverschrijdend gedrag moet op een serene manier gebeuren met respect voor de journalistieke autonomie.

 

De uitwerking van het Relanceplan krijgt stilaan vorm

7 april 2021

Het relanceplan van de Vlaamse Overheid moet de gevolgen die de coronacrisis teweeg heeft gebracht, proberen te beperken. Een van de pijlers in het relanceplan “Vlaams Veerkracht” is de digitale transformatie. De Vlaamse Regering heeft hiervoor reeds het startschot gegeven met de oprichting van het Vlaamse datanutsbedrijf en kondigde nu nieuwe initiatieven aan.

De Vlaamse Regering kende op 2 april 2021 extra middelen toe aan het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid om de digitale vaardigheden van alle Vlamingen te versterken en komaf te maken met ‘digibetisme’. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt één miljoen euro voor de ontwikkeling van twee projecten, enerzijds een flankerend traject bij Nieuws in de Klas en anderzijds een digitaal inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’.

Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas heeft tot doel jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Dit zal gebeuren aan de hand van drie initiatieven per secundaire graad. Elk initiatief krijgt een pilootproject in het voorjaar van 2022 en zal – na evaluatie – worden uitgerold in schooljaren 2022-23 en 2023-24.

 • In de eerste graad wordt een Vlaamse Nieuwsmakers wedstrijd opgezet waarbij leerlingen online nieuws produceren.
 • In de tweede graad wordt ingezet op de vaardigheden van leerlingen om de betrouwbaarheid van nieuws en informatie te beoordelen met een initiatief rond fact-checking.
 • In de derde graad wordt een Vlaamse debatmarathon opgericht. Leerkrachten krijgen tools om te leren debatteren in de klas en om zelf een wedstrijd op school te organiseren. Er zal worden nagegaan of er een finale kan georganiseerd worden in het kader van Difference Day.

‘Iedereen Digitaal’ is  gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren en focust op drie vlakken: (i) het Kenniscentrum zal een kader, richtlijnen en eventueel instrumenten maken voor een digitaal inclusief en mediawijs beleid binnen de sectoren, (ii) de sectoren worden bevraagd naar hun operationele noden, voorbeelden en instrumenten, waardoor Mediawijs deze instrumenten en praktijkvoorbeelden kan opwaarderen en verspreiden binnen de sectoren en (iii) het organiseren van opleidingen voor de werknemers in de sector.

Daarnaast trok de Vlaamse Overheid 35 miljoen uit om zes projectlijnen inzake digitale transformatie uit te werken. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal deze projectlijnen verder voorbereiden:

 • Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem (4 miljoen euro): Er wordt een meetsysteem opgericht waarin de data van verschillende Vlaamse mediaspelers worden verzameld, gedeeld en interactief ingezet wat moet leiden tot uniforme, breed bruikbare en gestandaardiseerde data. Voor de ontwikkeling hiervan zal er verder gewerkt worden met het projectvoorstel van de VRT, uitgewerkt door VLAIO.

Het project wordt in 2021 uitgewerkt, in 2022 ontwikkeld en opgestart in Q1 2023.

 • Media hub (4 miljoen euro): een private cloud platform waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld. Voor de uitwerking zal overleg gepleegd worden met Digitaal Vlaanderen. Het project volgt dezelfde timing als het cross-mediaal meetsysteem.
 • Desinformatie (3 miljoen euro): Er zullen verschillende initiatieven ondersteund worden van de mediaspelers zelf. Het departement zal later dit jaar een projectoproep lanceren met verschillende criteria , waarna vanaf 2022 de ontwikkeling start.
 • Digitale transformatie regionale omroepen (2 miljoen euro): Er wordt specifieke steun geboden aan de regionale omroepen voor noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten. Hierover zal dit jaar nog een plan worden opgesteld en opgestart.
 • Projectgroep digitale transformatie (21,5 miljoen euro): Op vraag van de Vlaamse mediasector zal er steun geboden worden aan projecten vanuit de sector zelf. Er zal gefocust worden op drie clusters: (i) verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, (ii) slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen en (iii) mediaplatformen van de toekomst.

Er zal hiervoor een projectoproep worden uitgewerkt en gelanceerd tegen eind dit jaar.

 • Projectgroep media-innovatie: er wordt een ondersteunend innovatieprogramma opgericht dat zal focussen op het aanleveren van toepasgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor bovenstaande ontwikkelingsprojecten.

 

 

 

Vlaamse Nieuwsmedia ondertekent het Sociaal Charter voor de Mediasector

9 juli 2019

Vandaag, dinsdag 9 juli 2019, vond in het bijzijn van Vlaams minister van Media Sven Gatz de officiële ondertekening plaats van het Sociaal Charter voor de Mediasector. Dit charter werd op 28 juni goedgekeurd door de Vlaamse regering naar aanleiding van het akkoord dat de sector op 5 juni heeft bereikt.

Het Sociaal Charter voor de Mediasector is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector en is een verzameling van een reeks engagementen aangaande volgende thema’s: stages, starten in de media, werken in de media, correcte vergoedingen, flexibiliteit en arbeidsdruk, veiligheid en welzijn, grensoverschrijdend gedrag, non-discriminatie, intellectuele eigendom en sociaal overleg.

Zo spoort het charter de verschillende stakeholders binnen de Vlaamse mediasector aan om de geldende wet- en regelgeving in de mediasector te respecteren. Daarnaast garandeert het faire concurrentie tussen de verschillende mediaspelers, stimuleert het aantrekkelijke en duurzame loopbanen voor medewerkers, verbetert het de leefbaarheid binnen de sector en creëert het, met respect voor het bestaand sociaal overleg, een transparant overlegplatform om de dialoog tussen de verschillende stakeholders in de mediasector te versterken.
Het charter is geen collectieve arbeidsovereenkomst noch een loonakkoord. Deze moeten via de geëigende kanalen tot stand komen. Het Sociaal Charter vormt wel een leidraad voor een leefbare werkomgeving in de Vlaamse mediasector.

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.