Home » Posts tagged "vlaamse nieuwsmedia"

Peter Blomme nieuwe directeur Vlaamse Nieuwsmedia

3 januari 2022

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt haar nieuwe algemeen directeur, Peter Blomme (32 jaar).

Hij volgt in de functie Sandrien Mampaey op die vorig jaar een nieuwe wending gaf aan haar loopbaan.

Peter is jurist en behaalde ook een LL.M. aan de London School of Economics, waar hij zich specialiseerde in intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten. Intussen heeft Peter een ruime ervaring opgebouwd in het auteursrecht, en dit binnen gerenommeerde Brusselse advocatenkantoren. Gedurende meer dan acht jaar aan de Brusselse Balie, heeft Peter ervaring opgedaan in het kader van allerhande procedures, en stond hij vele cliënten bij door het verstrekken van adviezen en het opstellen van contracten. Daarnaast heeft Peter verschillende publicaties op zijn naam, waaronder een handboek over het Belgisch auteursrecht (Auteursrecht – Capita Selecta, Brussel, Intersentia, 2021, 505 p., geschreven met co-auteur J. Keustermans), en heeft hij meerdere seminaries gegeven.

Gelet op zijn achtergrond en zijn grote interesse in de mediasector in het algemeen en auteursrechten in het bijzonder, is hij dan ook de geknipte persoon om onze associatie te begeleiden in deze boeiende tijden van digitale innovatie steunend op betrouwbare journalistiek en de erkenning van de belangrijke rol voor persuitgevers in het (digitale) medialandschap“, aldus de raad van bestuur van Vlaamse Nieuwsmedia. 

Vlaamse Nieuwsmedia is de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers DPG Media, Mediahuis en Mediafin. Vlaamse Nieuwsmedia wil de toekomst van de Vlaamse nieuwsbedrijven faciliteren door aan haar leden diensten te verstrekken die de bevordering van hun economische, commerciële en financiële belangen beogen.Vlaamse Nieuwsmedia promoot de Vlaamse nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector met een bijzondere culturele en economische waarde. De associatie richt zich in eerste instantie op de lezersmarkt.

Peter Blomme

peter.blomme@vlaamsenieuwsmedia.be

T +32 2 558 97 74

Uitbreiding wettelijk depot tot digitale publicaties staat in zijn startblokken

6 december 2017

Groot Bijgaarden, 6 december 2017
 
De ministerraad heeft op 23 november 2017 een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Het voorontwerp is er gekomen op initiatief van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir omdat de huidige wet op het wettelijk depot op verschillende punten is verouderd. Deze wet dient enerzijds te worden gemoderniseerd en uitgebreid tot digitale publicaties, en anderzijds te worden aangepast aan de gewijzigde structurele en reglementaire veranderingen waarmee de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) doorheen de jaren werd geconfronteerd. Het voorontwerp ligt momenteel ter advies bij de Raad van State en zal worden ingediend in de Kamer.
Opdracht van de KBR
Het verzamelen van alle offline en online publicaties uit een land is in Europa bijna altijd de wettelijke opdracht van de nationale bibliotheek. Ook in België ontvangt de KBR sinds 1 januari 1966 dankzij het wettelijk depot een exemplaar van elke gedrukte Belgische publicatie en bewaart de KBR alle publicaties op een papieren drager alsook digitale publicaties verschenen op cd, cd-rom of dvd die verschijnen op het Belgisch grondgebied of die worden uitgegeven door Belgische auteurs in het buitenland.
Het wettelijke depot is echter ontstaan in een periode waar de gedrukte publicatie de dominante informatiedrager was. De KBR wenste haar verantwoordelijkheid op te nemen om de depotwetgeving aan te passen aan de digitale realiteit en het verplichte deponeringskader uit te breiden tot digitale publicaties, ongeacht hun vorm of drager. De enige uitzonderingen hierop vormen cinematografische procedés en online publicaties die privégegevens bevatten en/of toegankelijk zijn voor een beperkte groep van personen zijn met behulp van een gebruiksnaam en een wachtwoord (bv. een blog of een extranet).
Waarom een aanpassing van de wet op het wettelijk depot nodig is
Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen alleen nog online. Het web is geëvolueerd tot een publicatieplatform dat de klassieke gedrukte media aanvult. Het is een belangrijke bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk is het een zeer vluchtig medium. Informatie die vandaag nog online beschikbaar is, kan morgen zijn verdwenen.
 
Door het opkomend succes van de digitale uitgeversactiviteiten moet het wettelijk depot worden herbekeken en aangepast naar digitale publicaties op nieuwe dragers én op online publicaties. Er geldt momenteel immers geen wettelijke verplichting om online publicaties te deponeren. In tegenstelling tot de meeste Europese landen is de wetgeving en de praktijk in België niet aangepast aan de digitale realiteit. België zal nu ook een bijdrage leveren aan het verkleinen van het digitale “zwarte gat”.
Zuhal Demir benadrukt hieromtrent het volgende: “De tijd dat papieren dragers archiveren voldoende is om ons erfgoed te bewaren, is al lang voorbij. Ik ben blij dat we met dit e-depot een nieuwe stap zetten in de digitale revolutie.”
Volgende stappen
Dit voorontwerp is de eerste fase in de verwezenlijking van het wettelijk depot van digitale publicaties. Voor de KBR is deze beslissing een grote stap vooruit in haar doelstelling om de bewaring van alle Belgische digitale edities te verzekeren. Het wettelijk kader zal verder worden aangevuld met een koninklijk besluit dat de aard en de vorm van de verschillende publicaties die binnen het wettelijk depot vallen verder zal concretiseren.
De KBR is momenteel bezig aan de opbouw een nieuwe online tool die het snel en efficiënt deponeren van gedrukte en digitale publicaties dient te vergemakkelijken. De bibliotheek houdt bij het ontwikkelen van de tool rekening met de noden van verschillende stakeholders en zal hem dan ook laten testen door geïnteresseerde uitgevers. In het eerste trimester van 2018 zal de KBR een informatiesessie organiseren voor de stakeholders waarbij kennis kan worden gemaakt met de nieuwe tool en vragen kunnen worden gesteld over de technische kant van het deponeren en over de verplichtingen die de wetsuitbreiding met zich meebrengt.
Medewerking van de uitgevers en hun standpunt
Met het oog op de wetswijziging werden in 2017 reeds verschillende overlegmomenten met de sector georganiseerd. Uitgevers erkennen dan ook het maatschappelijk belang om naast gedrukte publicaties ook digitale publicaties systematisch te verzamelen en te bewaren, zo niet dreigt een groot deel van ons collectief digitaal erfgoed verloren te gaan voor toekomstige generaties. Gezien het toenemend belang en volume van digitale publicaties, is het logisch dat de huidige depotwetgeving wordt uitgebreid zolang de technische procedures om te deponeren eenvoudig en weinig tijdrovend zijn en dat er een centraal bewaarbeleid wordt ontwikkeld waarbij de commerciële exploitatie van de publicaties niet wordt beïnvloed. Het ontsluiten van de gedeponeerde publicaties op verschillende plaatsen kan enkel gebeuren in overleg met uitgevers, en met respect voor het auteursrecht.

Toekomstige structuur Vlaamse Nieuwsmedia

1 oktober 2015

 
De Vlaamse krantenuitgevers zijn uitgegroeid tot multimediale organisaties die in grote mate Vlaams verankerd zijn. Vanuit de gezamenlijke belangenvereniging Vlaamse Nieuwsmedia wordt de voorbije jaren dan ook geijverd voor een werkbaar wettelijk kader en een ‘level playing field’ waarin de activiteiten online en in print verder kunnen worden ontwikkeld.
Naar aanleiding van de benoeming van Patrick Lacroix tot nieuwe CEO van Belga vanaf 1 januari 2016, hebben de aandeelhouders beslist de werking en structuur van de sectorfederatie aan te passen in het licht van deze doelstelling.
Patrick Lacroix wordt in zijn huidige functie binnen Vlaamse Nieuwsmedia en de beheersvennootschap License2Publish  niet extern vervangen.
Een aantal sectordossiers zullen in de toekomst rechtstreeks vanuit de mediabedrijven De Persgroep Publishing, Mediahuis en Mediafin worden opgevolgd.
De dagelijkse leiding komt in handen van directeur Sandrien Mampaey die al 9 jaar werkzaam is bij Vlaamse Nieuwsmedia als legal & administration manager en die de afgelopen periode veel expertise opdeed rond media- en auteursrecht. Zij zal haar rol invullen in nauw overleg met de voorzitter van de raad van bestuur Geert Steurbaut.
We wensen Sandrien veel succes bij de invulling van haar nieuwe opdracht.
Vlaamse Nieuwsmedia wil tevens de gelegenheid te baat nemen om Patrick Lacroix te bedanken voor zijn kwalitatieve en innovatieve inbreng in de sectorfederatie gedurende de afgelopen jaren. We kijken er naar uit om in de toekomst met hem verder samen te werken in een nieuwe rol bij Belga.
Gert Ysebaert                    Koen Verwee                                    Dirk Velghe
CEO Mediahuis                 CEO De Persgroep Publishing            CEO Mediafin
 

Oproep Nacht van de Journalistiek: Prijs van de Minister van Media 2013

25 januari 2013

Op 25 april 2013 vindt de derde editie van de Nacht van de Journalistiek plaats in The Egg Brussel. De Nacht is een organisatie van organisatie van Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP en VUKPP in samenwerking met alle Vlaamse opleidingen journalistiek, VVJ en Fonds Pascal Decroos.
Tijdens de Nacht wordt de ‘Prijs van de Minister van Media’ (lees hier de volledige oproep) uitgereikt aan een beloftevolle laatstejaarsstudent journalistiek. De laureaat krijgt een betaalde startbaan van vier maanden op verschillende nieuwsredacties van de geschreven pers aangeboden.

Mediacademie leidt Vlaamse redacteurs en mediaprofessionals op

27 december 2012


Met de steun van de Vlaamse overheid volgen redacteurs en andere mediaprofessionals in 2013 opnieuw een groot aantal opleidingen. Mediacademie wapent hen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te waarborgen in een snel veranderend digitaal medialandschap. Nieuw dit jaar is een reeks workshops over actuele domeinen als datajournalistiek, diversiteit, auteursrecht en deontologie in een digitale omgeving.

Mediacademie is een initiatief van de vier associaties van de geschreven pers – Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP en VUKPP – met de steun van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. Redacteurs en mediaprofessionals die vast of freelance werken bij leden-uitgevers van de organiserende federaties hebben vrij toegang tot deze opleidingen. De financiering van deze opleidingen gebeurt via cofinanciering, waarbij maximaal 60% van de kosten van een opleiding gesubsidieerd wordt met een plafond van 1 miljoen euro.
Mediacademie stroomlijnt een groot deel van de bedrijfsopleidingen van de geschreven persuitgevers. De klemtoon ligt op de uitbouw van redactionele vaardigheden, de integratie van nieuwe media, het inzicht in de mediabeleving van de lezer en de deontologische kennis van zowel redacteurs als zakelijke medewerkers. Al deze aangeleerde vaardigheden zijn niet eigen aan een specifiek bedrijf en zijn van nut tijdens de volledige loopbaan, ongeacht de huidige functie van de freelancer of werknemer. Mediacademie mikt op de ontwikkeling van nieuwe competenties, maar wil ook bestaande kennis op de werkvloer naar waarde schatten; de expertise van senior redacteurs en mediaprofessionals wordt aangewend om een jongere generatie op te leiden. Het aanbod houdt rekening met de noden van diverse doelgroepen; grote en kleine uitgeverijen, dagbladen, magazines en gespecialiseerde periodieke uitgaven.
Naast bedrijfsopleidingen, worden dit jaar ook extra opleidingen georganiseerd op advies van de interdisciplinaire adviesraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de uitgevers, de professionele en academische opleidingen journalistiek, VVJ, de Raad voor de Journalistiek, VDAB, Fonds Pascal Decroos, het kabinet Media, de administratie Media, de audiovisuele sector. Deze bijzondere opleidingsinitiatieven behandelen het statuut van jonge redacteurs en mediaprofessionals, zelfmanagement voor freelancers, auteursrechten en licenties, deontologie van redacteurs en mediaprofessionals, datajournalistiek en visualisatie, de analyse van nieuwscontent, armoede en diversiteit in de media.
Tenslotte overkoepelt Mediacademie ook alle opleidingen van de Academie voor de Periodieke Pers, kortweg Persacademie.be. Deze workshops zijn in hoofdzaak gericht op kleine en middelgrote uitgeverijen en redacties van gespecialiseerde (leden)bladen, maar staan open voor alle redacteurs en mediaprofessionals.
Meer informatie via www.mediacademie.be

Vlaamse Nieuwsmedia lanceert nieuwsbrief rond overheidscommunicatie

31 oktober 2012

In samenwerking met de Vlaamse krantenuitgevers introduceert Vlaamse Nieuwsmedia een tweemaandelijkse nieuwsbrief op maat van professionals overheidscommunicatie. Inschrijven kan via info@vlaamsenieuwsmedia.be
Lees hier de eerste nieuwsbrief van november 2012.

Perssector blij met digitaal BTW-nultarief

11 oktober 2012

PERSBERICHT – Brussel, 11/10/2012

Uitgevers verwelkomen initiatief van minister Vanackere

De Belgische uitgevers van kranten en tijdschriften zijn blij met het initiatief van minister Vanackere om te verduidelijken dat het BTW-nultarief ook van toepassing is op digitale publicaties.
Deze verduidelijking van de bestaande regelgeving door Minster Vanackere is een hart onder de riem voor de sector die naast de impact van de economische crisis ook te kampen heeft met een grondige verschuiving van de leesgewoonten. Vandaag leest nog één Belg op twee elke dag zijn gedrukte publicatie, maar we merken dat steeds meer mensen daarnaast hun krant of tijdschrift in digitale vorm aankopen met een iPad of een andere toestel.
Het is volstrekt ondenkbaar om deze digitale lezers 21% meer te laten betalen, omdat ze de publicatie niet op papier lezen. Het zou de facto betekenen dat de uitgever de BTW op zich moet nemen, bovenop de extra investeringen in innovatie om de lezer te verrassen met de nieuwste digitale mogelijkheden.
Door dit initiatief neemt de minister een belangrijke belemmering weg voor innovatie in de perssector en biedt hij de sector een toekomst waarin uitgevers kunnen blijven inzetten op kwaliteit en nieuwe technologie in het belang van de lezer.
België speelt met deze verduidelijking en haar technologieneutrale benadering voor digitale replica trouwens een voortrekkersrol in Europa.
Dit zou de Europese Commissie moeten aanzetten om nog meer werk te maken van stevige garanties voor de toekomst van een kwalitatieve en onafhankelijke perssector.
De uitgevers van de geschreven pers kijken alvast uit naar de implementatie door de Minister en zijn administratie van deze verduidelijking in concrete regelgeving en hopen dit nultarief voor digitale publicaties zo snel mogelijk te mogen toepassen.
François le Hodey, voorzitter van Les Journaux Francophones Belges (JFB), reageert: “La neutralité de la TVA entre la presse papier et la presse numérique est essentielle pour promouvoir  la liberté d’expression et la société de la connaissance. Réussir la transition numérique est un enjeu et un défi majeur pour nos sociétés démocratiques.”
Rudy Bertels, Managing Director van Persgroep Publishing, zegt: “Grote begunstigde van de beslissing om de BTW-voet voor de digitale krant op het niveau te brengen van de papieren krant is de journalistiek. Deze maatregel zal de uitgevers toelaten hun afhankelijkheid van het onder druk staande “papieren” business model te verkleinen en hen toelaten verder te blijven investeren in kwaliteitsvolle berichtgeving.”
Luc Missorten, CEO bij Corelio, meent: “Wij zijn verheugd dat één van de belangrijkste drempels naar een gezonder business model voor de verkoop van digitale redactionele bijdragen, weggewerkt wordt. Een gelijk BTW-tarief zal ons ongetwijfeld helpen om de noodzakelijke omslag van een papieren naar een multimediaal uitgever te maken. Het initiatief van de minister betekent voor Corelio tevens een stimulans om vanuit onze digitale voortrekkersrol nieuwe innovaties te lanceren die de krantenervaring vertalen naar het scherm van de tablet.”
“Minister Vanackere neemt hiermee een belangrijk obstakel weg voor de verdere succesvolle digitalisering van de pers. Onze lezers kiezen zelf via welke drager ze hun krant het liefst consulteren. En die keuze mag uiteraard fiscaal niet gepenaliseerd worden,” zegt ook Dirk Velghe, algemeen directeur van Mediafin.

In beeld: Nacht van de Journalistiek 2012

2 augustus 2012

Nacht van de Journalistiek: Winnaar ‘Prijs van de Minister van Media’ bekend

24 mei 2012

PERSBERICHT
Brussel, 23 mei 2012 – Woensdagavond 23 mei werd de Prijs van de Minister van Media 2012 uitgereikt aan een beloftevolle laatstejaarsstudent journalistiek tijdens de tweede editie van de Nacht van de Journalistiek (De eerste foto’s bekijkt u hier). De Nacht is een organisatie van Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, VUKPP/UPP, de Vlaamse Vereniging voor Journalisten, Fonds Pascal Decroos en alle Vlaamse opleidingen journalistiek met de steun van de Vlaamse Overheid.
“De kwaliteit van de inzendingen was hoog. Dit is het bewijs dat er heel wat talent in de Vlaamse opleidingen journalistiek aanwezig is. Maar we willen volgend jaar nog meer inzendingen ontvangen. Vandaar een warme oproep naar docenten en studenten van alle opleidingen om zich via initiatieven als deze te ‘tonen’ – de beloning is overigens een mooi begin van een beroepscarrière”, zo sprak Michel VERMEERSCH namens Minister Ingrid LIETEN.
De Prijs van de Minister van Media ging dit jaar naar Barbara DZIKANOWICE, student aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen. Laatstejaarsstudenten werd gevraagd een achtergrondartikel of reportage te schrijven over ‘Journalist zijn 2020’. Dzikanowice won met het stuk ‘De pioniers van morgen’, een artikel over de visie van een nieuwe generatie mediaprofessionals.  De jury omschreef het werk als een sterk stuk, vlot en helder geschreven vanuit een creatieve, frisse invalshoek en binnen een globale aanpak van een actueel  thema. (…) De auteur houdt doorheen het artikel je aandacht vast met een aantal slimme vormelijke ingrepen – niet onbelangrijk in een tijd van een onophoudende stortvloed aan informatie.” Dzikanowice wint een betaalde startbaan van vier maanden op vier nieuwsredacties.
De Nacht van de Journalistiek zet jong journalistiek Vlaanderen in de verf. Laatstejaarsstudenten ontmoetten er bekende vakmensen via interactieve workshops en speeddates. Kristien Hemmerechts, Raf Weverbergh, Jan Antonissen, Danny Ilegems, Pieter Rombouts, Roland Legrand, Ewald Pironet, Wouter Verschelden, Wilfried Mostinckx, Michaël Van Droogenbroeck, Bart Van Belle, Michaël Opgenhaffen, Frank De Graeve, Vincent Tillieux, Bart Sturtewagen, Wim Verhoeven, Isabel Albers, Liesbeth Van Impe, Pascal Kerkhove, Ivo Vandekerckhove, Karel Degraeve, Bart Vanegeren, Faroek Özgünes, Hilde Sabbe, Linda De Win, Jan Hautekiet en Roel Wauters gaven het jonge volg inkijk in hun expertise. Nieuw dit jaar was ook een ‘job corner‘ waar aspirant-journalisten de kans kregen om mediahuizen te overtuigen van hun kunnen.
Lees hier het volledige artikel.

"Al doende" – De winnaar van de Prijs van de Minister van Media schrijft over zijn ervaring

12 maart 2012

Door Jeroen VAN HORENBEEK, winnaar van de eerste Prijs van de Minister van Media uitgereikt op de Nacht van de Journalistiek 2011
Al doende leert men. De journalistencanon is te dik om een week tijd te beheersen. Een tip uit het eerste hoofdstuk: schrijf direct. Schrap overbodige tussenwoorden en wollige verwoordingen. Zo breek je nooit als eerste een lans. Die ‘al doende leert men’ was dus ook geen goed begin, maar ik kan niet rond de grootouderwijsheid.
Vorig jaar won ik de prijs van de minister van Media. Na een korte broedperiode besloot ik een artikel te schrijven voor de wedstrijd. Vier stagecontracten, dan verhuist de masterproef  even naar de volgende lade. Achteraf bekeken bleek het een geweldige keuze. Vier maanden werken op de redacties van De Standaard, Het Belang van Limburg, De Tijd en De Morgen is een ervaring.
Elke jonge journalist zou zo’n kans moeten krijgen, want veel vaardigheden bloeien pas na verloop van tijd. Hoeveel die ervaring mij heeft bijgebracht? Geen idee. Het is moeilijk te zeggen waar ik nu sta. Sowieso een stuk verder dan bij het begin. Al blijft het lastig om je eigen vooruitgang op te meten.
Mijn artikels zijn wellicht de beste graadmeter. Na vier maanden groeide mijn portfolio uit tot een bonte verzameling. Van nieuwsstukken over deelfietsen, de Spaanse begroting en orgaandonatie in België tot interviews met Dixie Dansercoer en Kevin De Bruyne. Mijn oudste knipsels krijgen stilaan een lichtgele schijn.
Eén keer mocht ik de voorpagina vullen, met een zelf opgedolven primeur. Zelden met tintelende benen naar de brievenbus gelopen om zes uur ’s ochtends. En nog nooit heb ik vijf dezelfde kranten gekocht om zes uur ‘s avonds. Op zo’n moment beveelt de historicus in mij: archiveren voor het nageslacht.
Een paar dagen geleden gaf Peter Vandermeersch zijn raad aan beginnende journalisten. Pak elke kans die je krijgt, twitterde hij. Veel studenten denken dan: gemakkelijk gezegd. Het journalistieke aanbod is immers veel groter dan de vraag. Wel, de prijs van de minister van Media is een gemakkelijke buitenkans. Wie journalist wil worden moet een poging wagen. Doe het voor je eigen vaardigheden, je carrière, het gratis bier op de Nacht van de Journalistiek of een kus van minister Lieten.
De volgende editie van de Nacht van de Journalistiek vindt plaats op 23 mei 2012 in The Egg Brussel. Schrijf je nu reeds in voor het publieke programma.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.